#بورس_کالا مهم ترین معاملات شرکت های بورسی در بورس کالا آرگون #بفجر در م

بورس_کالا مهم ترین معاملات شرکت های بورسی در بورس کالا آرگون بفجر در معاملات امروز نسبت به معاملات گذشته افزایشی 24% داشته است. دوده صنعتی گرید N660 شکربن در معاملات امروز نسبت به معاملات گذشته افزایشی 7.73% داشته است. شمش روی فاسمین آلیاژ 99.98 در معاملات امروز نسبت به معاملات گذشته کاهشی 6.19% داشته است. آمونیاک مایع خراسان در معاملات امروز نسبت به معاملات گذشته افزایشی 6.61% داشته است.

بورس_کالا مهم ترین معاملات شرکت های بورسی در بورس کالا آرگون بفجر در معاملات امروز نسبت به معاملات گذشته افزایشی 24% داشته است. دوده صنعتی گرید N660 شکربن در معاملات امروز نسبت به معاملات گذشته افزایشی 7.73% داشته است. شمش روی فاسمین آلیاژ 99.98 در معاملات امروز نسبت به معاملات گذشته کاهشی 6.19% داشته است. آمونیاک مایع خراسان در معاملات امروز نسبت به معاملات گذشته افزایشی 6.61% داشته است.

بورس_کالا  مهم ترین معاملات شرکت های  بورسی در بورس کالا  آرگون بفجر در معاملات امروز نسبت به معاملات گذشته افزایشی 24% داشته است.  دوده صنعتی گرید N660  شکربن در معاملات امروز نسبت به معاملات گذشته افزایشی 7.73% داشته است.  شمش روی  فاسمین آلیاژ 99.98 در معاملات امروز نسبت به معاملات گذشته کاهشی 6.19% داشته است.  آمونیاک مایع  خراسان در معاملات امروز نسبت به معاملات گذشته افزایشی 6.61% داشته است.
بورس_کالا مهم ترین معاملات شرکت های بورسی در بورس کالا آرگون بفجر در معاملات امروز نسبت به معاملات گذشته افزایشی 24% داشته است. دوده صنعتی گرید N660 شکربن در معاملات امروز نسبت به معاملات گذشته افزایشی 7.73% داشته است. شمش روی فاسمین آلیاژ 99.98 در معاملات امروز نسبت به معاملات گذشته کاهشی 6.19% داشته است. آمونیاک مایع خراسان در معاملات امروز نسبت به معاملات گذشته افزایشی 6.61% داشته است.