درخواست افزایش سرمایه 129 درصدی ومعادن ماین نیوز: مدارک و مستندات درخواست

درخواست افزایش سرمایه 129 درصدی ومعادن ماین نیوز: مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات سرمایه فعلی: 84,000,00

درخواست افزایش سرمایه 129 درصدی ومعادن ماین نیوز: مدارک و مستندات درخواست

درخواست افزایش سرمایه 129 درصدی ومعادن ماین نیوز: مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات سرمایه فعلی: 84,000,000 میلیون ریال تعداد سهام قابل انتشار: 108,428,000,000 سهم درصد افزایش سرمایه: 129% مبلغ افزایش سرمایه: 108,428,000 میلیون ریال موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌‏های سرمایه‌‌پذیر و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌‏های سرمایه‌‏پذیر محل تأمین افزایش سرمایه: – مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی – 64,428,000 میلیون ریال (59%) – سود انباشته – 44,000,000 میلیون ریال (41%)