#ونيكي #هوشمند_مشکوک_داغ قیمت : 10060 ( 3.71% ) پایانی :

نماد : فخوز قيمت خريد : 5920 ؛ 1.72 % قيمت پاياني: 5890 1.2 % حجم معاملات: 23962650 ——————- بیشترین قیمت ۱۰ روز : 6180 کمترین قیمت ۱۰ روز : 5750 ———————– نسبت حجم ماهانه : 0.81 حجم مشکوک نداره قدرت خریدار: 1.14 ورود/خروج پول : 6959 میلیون تومان سرانه خرید: 171 میلیون ریال Vb: 177 Vs: 314 ———————- برآیند حقوقی: -49.3% ——————- S1: 5580 pivot: 6120 R1: 6490 روند رنج: 6پول هوشمند: — ————————– کیجنسن : 6205 تنکنسن : 5935 CCI: -47 | TSI |-0.16،-0.21 RSI : 50.91 MFI : 43.8 William : -66 st 0 : 45.95 RV : 81 ———————- حدضررنوسانی = 5699 حمایت: 4690|™|مقاومت: 6660 —————— تابلو: 35 | تکنیکال: 80 | ———————————– پرایس_اکشن زمان۱۴۰۱/۲/۱۸،‏ ۱۰:۴۲:۴۸

نماد : فخوز قيمت خريد : 5920 ؛ 1.72 % قيمت پاياني: 5890 1.2 % حجم معاملات: 23962650 ——————- بیشترین قیمت ۱۰ روز : 6180 کمترین قیمت ۱۰ روز : 5750 ———————– نسبت حجم ماهانه : 0.81 حجم مشکوک نداره قدرت خریدار: 1.14 ورود/خروج پول : 6959 میلیون تومان سرانه خرید: 171 میلیون ریال Vb: 177 Vs: 314 ———————- برآیند حقوقی: -49.3% ——————- S1: 5580 pivot: 6120 R1: 6490 روند رنج: 6پول هوشمند: — ————————– کیجنسن : 6205 تنکنسن : 5935 CCI: -47 | TSI |-0.16،-0.21 RSI : 50.91 MFI : 43.8 William : -66 st 0 : 45.95 RV : 81 ———————- حدضررنوسانی = 5699 حمایت: 4690|™|مقاومت: 6660 —————— تابلو: 35 | تکنیکال: 80 | ———————————– پرایس_اکشن زمان۱۴۰۱/۲/۱۸،‏ ۱۰:۴۲:۴۸

نماد : ونيكي قيمت خريد : 9720 ؛ 0.21 % قيمت پاياني: 9720 0.21 % حجم معاملات: 5350797 ——————- بیشترین قیمت ۱۰ روز : 10390 کمترین قیمت ۱۰ روز : 9630 ———————– نسبت حجم ماهانه : 0.95 حجم مشکوک نداره قدرت خریدار: 1.07 ورود/خروج پول : 1360 میلیون تومان سرانه خرید: 243 میلیون ریال Vb: 313 Vs: 445 ———————- برآیند حقوقی: -26.1% ——————- S1: 4380 pivot: 7465 R1: 14930 روند رنج: -پول هوشمند: — ————————– کیجنسن : 9675 تنکنسن : 9805 CCI: -59 | TSI |-0.16،-0.16 RSI : 53.74 MFI : 66.6 William : -8 st 0 : 22.86 RV : 50 ———————- حدضررنوسانی = 7265 حمایت: 8200|™|مقاومت: 10550 —————— تابلو: 40 | تکنیکال: 55 | ———————————– برگشت از منفی زمان۱۴۰۱/۲/۱۸،‏ ۱۰:۵۶:۴۷

نماد : ونيكي قيمت خريد : 9720 ؛ 0.21 % قيمت پاياني: 9720 0.21 % حجم معاملات: 5350797 ——————- بیشترین قیمت ۱۰ روز : 10390 کمترین قیمت ۱۰ روز : 9630 ———————– نسبت حجم ماهانه : 0.95 حجم مشکوک نداره قدرت خریدار: 1.07 ورود/خروج پول : 1360 میلیون تومان سرانه خرید: 243 میلیون ریال Vb: 313 Vs: 445 ———————- برآیند حقوقی: -26.1% ——————- S1: 4380 pivot: 7465 R1: 14930 روند رنج: -پول هوشمند: — ————————– کیجنسن : 9675 تنکنسن : 9805 CCI: -59 | TSI |-0.16،-0.16 RSI : 53.74 MFI : 66.6 William : -8 st 0 : 22.86 RV : 50 ———————- حدضررنوسانی = 7265 حمایت: 8200|™|مقاومت: 10550 —————— تابلو: 40 | تکنیکال: 55 | ———————————– برگشت از منفی زمان۱۴۰۱/۲/۱۸،‏ ۱۰:۵۶:۴۷

دكيمي هوشمند_مشکوک_داغ قیمت : 23130 ( 3.86% ) پایانی : 22570 ( 1.35% ) بیشترین قیمت ۱۰ روز : 22710 ریال کمترین قیمت ۱۰ روز : 17050 ریال CCI: 141 | RSI : 82.65 Williams : -6 MFI : 93.51 | RV : 95 S1: 14575 pivot: 18643 R1: 22475 R2: 26543 حدضررنوسانی = 21933 ریال —————————- تعداد هشدار خرید  :   ( 1 ) مرتبه تعداد خریدار حقیقی : 8 نفر خرید هر نفر 🙁 108 ) میلیون تومان ورود پول 🙁 864 ) میلیون تومان نسبت حجم به ماه : 1.78 | VP: 1036T حجم مشکوک : 1 3 8 سرانه خرید : 409 میلیون کاهش -2.07% قدرت 1.42 —————————– تابلوی سهم | چارت سهم —————————– زمان ۱۴۰۱/۲/۱۸،‏ ۱۱:۴۴:۵۱

دكيمي هوشمند_مشکوک_داغ قیمت : 23130 ( 3.86% ) پایانی : 22570 ( 1.35% ) بیشترین قیمت ۱۰ روز : 22710 ریال کمترین قیمت ۱۰ روز : 17050 ریال CCI: 141 | RSI : 82.65 Williams : -6 MFI : 93.51 | RV : 95 S1: 14575 pivot: 18643 R1: 22475 R2: 26543 حدضررنوسانی = 21933 ریال —————————- تعداد هشدار خرید  :   ( 1 ) مرتبه تعداد خریدار حقیقی : 8 نفر خرید هر نفر 🙁 108 ) میلیون تومان ورود پول 🙁 864 ) میلیون تومان نسبت حجم به ماه : 1.78 | VP: 1036T حجم مشکوک : 1 3 8 سرانه خرید : 409 میلیون کاهش -2.07% قدرت 1.42 —————————– تابلوی سهم | چارت سهم —————————– زمان ۱۴۰۱/۲/۱۸،‏ ۱۱:۴۴:۵۱

ومهان هوشمند_مشکوک_داغ قیمت : 5490 ( 2.81% ) پایانی : 5480 ( 2.62% ) بیشترین قیمت ۱۰ روز : 5620 ریال کمترین قیمت ۱۰ روز : 5070 ریال CCI: 57 | RSI : 62.21 Williams : -5 MFI : 70.17 | RV : 83 S1: 2108 pivot: 3864 R1: 7728 R2: 9484 حدضررنوسانی = 4904 ریال —————————- تعداد هشدار خرید  :   ( 1 ) مرتبه تعداد خریدار حقیقی : 1 نفر خرید هر نفر 🙁 88 ) میلیون تومان ورود پول 🙁 88 ) میلیون تومان نسبت حجم به ماه : 0.97 | VP: 677T حجم مشکوک : ندارد سرانه خرید : 397 میلیون کاهش 0.00% قدرت 2.18 —————————– تابلوی سهم | چارت سهم —————————– زمان ۱۴۰۱/۲/۱۸،‏ ۱۱:۴۵:۵۱

ومهان هوشمند_مشکوک_داغ قیمت : 5490 ( 2.81% ) پایانی : 5480 ( 2.62% ) بیشترین قیمت ۱۰ روز : 5620 ریال کمترین قیمت ۱۰ روز : 5070 ریال CCI: 57 | RSI : 62.21 Williams : -5 MFI : 70.17 | RV : 83 S1: 2108 pivot: 3864 R1: 7728 R2: 9484 حدضررنوسانی = 4904 ریال —————————- تعداد هشدار خرید  :   ( 1 ) مرتبه تعداد خریدار حقیقی : 1 نفر خرید هر نفر 🙁 88 ) میلیون تومان ورود پول 🙁 88 ) میلیون تومان نسبت حجم به ماه : 0.97 | VP: 677T حجم مشکوک : ندارد سرانه خرید : 397 میلیون کاهش 0.00% قدرت 2.18 —————————– تابلوی سهم | چارت سهم —————————– زمان ۱۴۰۱/۲/۱۸،‏ ۱۱:۴۵:۵۱

دكيمي هوشمند_مشکوک_داغ قیمت : 22640 ( 1.66% ) پایانی : 22610 ( 1.53% ) بیشترین قیمت ۱۰ روز : 22710 ریال کمترین قیمت ۱۰ روز : 17050 ریال CCI: 137 | RSI : 82.65 Williams : -6 MFI : 93.51 | RV : 95 S1: 14575 pivot: 18643 R1: 22475 R2: 26543 حدضررنوسانی = 21443 ریال —————————- تعداد هشدار خرید  :   ( 2 ) مرتبه تعداد خریدار حقیقی : 2 نفر خرید هر نفر 🙁 121 ) میلیون تومان ورود پول 🙁 242 ) میلیون تومان نسبت حجم به ماه : 2.03 | VP: 1326T حجم مشکوک : 1 3 8 سرانه خرید : 367 میلیون افزایش 3.23% قدرت 1.28 —————————– تابلوی سهم | چارت سهم —————————– زمان ۱۴۰۱/۲/۱۸،‏ ۱۲:۰۰:۴۰

دكيمي هوشمند_مشکوک_داغ قیمت : 22640 ( 1.66% ) پایانی : 22610 ( 1.53% ) بیشترین قیمت ۱۰ روز : 22710 ریال کمترین قیمت ۱۰ روز : 17050 ریال CCI: 137 | RSI : 82.65 Williams : -6 MFI : 93.51 | RV : 95 S1: 14575 pivot: 18643 R1: 22475 R2: 26543 حدضررنوسانی = 21443 ریال —————————- تعداد هشدار خرید  :   ( 2 ) مرتبه تعداد خریدار حقیقی : 2 نفر خرید هر نفر 🙁 121 ) میلیون تومان ورود پول 🙁 242 ) میلیون تومان نسبت حجم به ماه : 2.03 | VP: 1326T حجم مشکوک : 1 3 8 سرانه خرید : 367 میلیون افزایش 3.23% قدرت 1.28 —————————– تابلوی سهم | چارت سهم —————————– زمان ۱۴۰۱/۲/۱۸،‏ ۱۲:۰۰:۴۰

ونيكي هوشمند_مشکوک_داغ قیمت : 10060 ( 3.71% ) پایانی : 9760 ( 0.62% ) بیشترین قیمت ۱۰ روز : 10500 ریال کمترین قیمت ۱۰ روز : 9630 ریال CCI: 11 | RSI : 52.32 Williams : -8 MFI : 63.97 | RV : 27 S1: 4395 pivot: 7473 R1: 14945 R2: 18023 حدضررنوسانی = 7605 ریال —————————- تعداد هشدار خرید  :   ( 1 ) مرتبه تعداد خریدار حقیقی : 11 نفر خرید هر نفر 🙁 105 ) میلیون تومان ورود پول 🙁 1155 ) میلیون تومان نسبت حجم به ماه : 1.85 | VP: 2106T حجم مشکوک : ندارد سرانه خرید : 310 میلیون افزایش 17.71% قدرت 1.13 —————————– تابلوی سهم | چارت سهم —————————– زمان ۱۴۰۱/۲/۱۸،‏ ۱۲:۱۳:۵۷

ونيكي هوشمند_مشکوک_داغ قیمت : 10060 ( 3.71% ) پایانی : 9760 ( 0.62% ) بیشترین قیمت ۱۰ روز : 10500 ریال کمترین قیمت ۱۰ روز : 9630 ریال CCI: 11 | RSI : 52.32 Williams : -8 MFI : 63.97 | RV : 27 S1: 4395 pivot: 7473 R1: 14945 R2: 18023 حدضررنوسانی = 7605 ریال —————————- تعداد هشدار خرید  :   ( 1 ) مرتبه تعداد خریدار حقیقی : 11 نفر خرید هر نفر 🙁 105 ) میلیون تومان ورود پول 🙁 1155 ) میلیون تومان نسبت حجم به ماه : 1.85 | VP: 2106T حجم مشکوک : ندارد سرانه خرید : 310 میلیون افزایش 17.71% قدرت 1.13 —————————– تابلوی سهم | چارت سهم —————————– زمان ۱۴۰۱/۲/۱۸،‏ ۱۲:۱۳:۵۷

ونيكي هوشمند_مشکوک_داغ قیمت : 10060 ( 3.71% ) پایانی : 9770 ( 0.72% ) بیشترین قیمت ۱۰ روز : 10500 ریال کمترین قیمت ۱۰ روز : 9630 ریال CCI: 11 | RSI : 52.32 Williams : -8 MFI : 63.97 | RV : 27 S1: 4395 pivot: 7473 R1: 14945 R2: 18023 حدضررنوسانی = 7605 ریال —————————- تعداد هشدار خرید  :   ( 2 ) مرتبه تعداد خریدار حقیقی : 2 نفر خرید هر نفر 🙁 126 ) میلیون تومان ورود پول 🙁 252 ) میلیون تومان نسبت حجم به ماه : 1.92 | VP: 2206T حجم مشکوک : ندارد سرانه خرید : 316 میلیون افزایش 2.68% قدرت 1.15 —————————– تابلوی سهم | چارت سهم —————————– زمان ۱۴۰۱/۲/۱۸،‏ ۱۲:۱۵:۴۵

ونيكي هوشمند_مشکوک_داغ قیمت : 10060 ( 3.71% ) پایانی : 9770 ( 0.72% ) بیشترین قیمت ۱۰ روز : 10500 ریال کمترین قیمت ۱۰ روز : 9630 ریال CCI: 11 | RSI : 52.32 Williams : -8 MFI : 63.97 | RV : 27 S1: 4395 pivot: 7473 R1: 14945 R2: 18023 حدضررنوسانی = 7605 ریال —————————- تعداد هشدار خرید  :   ( 2 ) مرتبه تعداد خریدار حقیقی : 2 نفر خرید هر نفر 🙁 126 ) میلیون تومان ورود پول 🙁 252 ) میلیون تومان نسبت حجم به ماه : 1.92 | VP: 2206T حجم مشکوک : ندارد سرانه خرید : 316 میلیون افزایش 2.68% قدرت 1.15 —————————– تابلوی سهم | چارت سهم —————————– زمان ۱۴۰۱/۲/۱۸،‏ ۱۲:۱۵:۴۵

بنيرو هوشمند_مشکوک_داغ قیمت : 2411 ( 2.9% ) پایانی : 2383 ( 1.71% ) بیشترین قیمت ۱۰ روز : 2421 ریال کمترین قیمت ۱۰ روز : 1960 ریال CCI: 148 | RSI : 75.79 Williams : -25 MFI : 74.55 | RV : 72 S1: 1816 pivot: 2119 R1: 2367 R2: 2670 حدضررنوسانی = 2294 ریال —————————- تعداد هشدار خرید  :   ( 2 ) مرتبه تعداد خریدار حقیقی : 1 نفر خرید هر نفر 🙁 169 ) میلیون تومان ورود پول 🙁 169 ) میلیون تومان نسبت حجم به ماه : 2.72 | VP: 1632T حجم مشکوک : 3 سرانه خرید : 206 میلیون کاهش -0.76% قدرت 1.31 —————————– تابلوی سهم | چارت سهم —————————– زمان ۱۴۰۱/۲/۱۸،‏ ۱۲:۱۶:۴۷

بنيرو هوشمند_مشکوک_داغ قیمت : 2411 ( 2.9% ) پایانی : 2383 ( 1.71% ) بیشترین قیمت ۱۰ روز : 2421 ریال کمترین قیمت ۱۰ روز : 1960 ریال CCI: 148 | RSI : 75.79 Williams : -25 MFI : 74.55 | RV : 72 S1: 1816 pivot: 2119 R1: 2367 R2: 2670 حدضررنوسانی = 2294 ریال —————————- تعداد هشدار خرید  :   ( 2 ) مرتبه تعداد خریدار حقیقی : 1 نفر خرید هر نفر 🙁 169 ) میلیون تومان ورود پول 🙁 169 ) میلیون تومان نسبت حجم به ماه : 2.72 | VP: 1632T حجم مشکوک : 3 سرانه خرید : 206 میلیون کاهش -0.76% قدرت 1.31 —————————– تابلوی سهم | چارت سهم —————————– زمان ۱۴۰۱/۲/۱۸،‏ ۱۲:۱۶:۴۷

ونيكي هوشمند_مشکوک_داغ قیمت : 10050 ( 3.61% ) پایانی : 9780 ( 0.82% ) بیشترین قیمت ۱۰ روز : 10500 ریال کمترین قیمت ۱۰ روز : 9630 ریال CCI: 9 | RSI : 52.32 Williams : -8 MFI : 63.97 | RV : 27 S1: 4395 pivot: 7473 R1: 14945 R2: 18023 حدضررنوسانی = 7595 ریال —————————- تعداد هشدار خرید  :   ( 3 ) مرتبه تعداد خریدار حقیقی : 3 نفر خرید هر نفر 🙁 89 ) میلیون تومان ورود پول 🙁 267 ) میلیون تومان نسبت حجم به ماه : 1.96 | VP: 2208T حجم مشکوک : ندارد سرانه خرید : 322 میلیون افزایش 0.87% قدرت 1.16 —————————– تابلوی سهم | چارت سهم —————————– زمان ۱۴۰۱/۲/۱۸،‏ ۱۲:۱۶:۴۷

ونيكي هوشمند_مشکوک_داغ قیمت : 10050 ( 3.61% ) پایانی : 9780 ( 0.82% ) بیشترین قیمت ۱۰ روز : 10500 ریال کمترین قیمت ۱۰ روز : 9630 ریال CCI: 9 | RSI : 52.32 Williams : -8 MFI : 63.97 | RV : 27 S1: 4395 pivot: 7473 R1: 14945 R2: 18023 حدضررنوسانی = 7595 ریال —————————- تعداد هشدار خرید  :   ( 3 ) مرتبه تعداد خریدار حقیقی : 3 نفر خرید هر نفر 🙁 89 ) میلیون تومان ورود پول 🙁 267 ) میلیون تومان نسبت حجم به ماه : 1.96 | VP: 2208T حجم مشکوک : ندارد سرانه خرید : 322 میلیون افزایش 0.87% قدرت 1.16 —————————– تابلوی سهم | چارت سهم —————————– زمان ۱۴۰۱/۲/۱۸،‏ ۱۲:۱۶:۴۷

خسته نباشید

خسته نباشید

گزارش_صنایع آماری کلی از وضعیت صنایع + چهار ستون دیدنی و خاص ، شامل مشاهده سهام : 1- بیشتر از میانگین حجم و نسبت حجم به حجم مبنا، 2- بیشتر از قدرت گروه(صنعت) و قدرت میانگین، 3- بیشتر از میانگین ورود پول و نسبت ورود پول به ارزش معاملات، 4- پرپتانسیل ترین سهام هر صنعت بر مبنای امتیازدهی. واچ لیست قویترین سهام امروز (رجوع به فایل – ستون آخر ؛ پرپتانسیلهای هر صنعت) 1401/02/18

گزارش_صنایع آماری کلی از وضعیت صنایع + چهار ستون دیدنی و خاص ، شامل مشاهده سهام : 1- بیشتر از میانگین حجم و نسبت حجم به حجم مبنا، 2- بیشتر از قدرت گروه(صنعت) و قدرت میانگین، 3- بیشتر از میانگین ورود پول و نسبت ورود پول به ارزش معاملات، 4- پرپتانسیل ترین سهام هر صنعت بر مبنای امتیازدهی. واچ لیست قویترین سهام امروز (رجوع به فایل – ستون آخر ؛ پرپتانسیلهای هر صنعت) 1401/02/18