تحلیل خزامیا، گروه خودرو و فشار عرضه امروز سه شنبه بیست و چهار آبان ۱۴۰۱

تحلیل حرکت زامیاد و شاخص خودرو و ساخت قطعات بورس

خزامیا – سه شنبه بیست و چهار آبان

گروه خودرو با فشار عرضه همراه است نمادهای خگستر، خاور، خساپا و خودرو با افت 1 درصدی قیمت معامله می شوند و ختوفا، ورنا و خزامیا کاهش 3 درصدی را تجربه می کنند در این گروه خفنر با رشد 5 درصدی قیمت صف خرید دارد.

تحلیل حرکت زامیاد و شاخص خودرو و ساخت قطعات بورس

شاخص MFI خزامیا 71.8 است که نشانگر احتمال حفظ روند فعلی این نماد بورس است در آخرین روز معاملات زامیاد میانگین تعداد سهام معامله شده در هر سفارش 8,444 بود در 4,339 معامله ثبت شده، تعداد 36,638,964 سهم زامیاد به ارزش 476,315,954,080 ریال داد و ستد شد بر اساس شاخص RSI 62.02 احتمال حفظ روند فعلی میباشد اندیکاتور کانال کالا (CCI) 90.07 است که نشانه ادامه روند فعلی میباشد اندیکاتور Stochastic RSI زامیاد عدد 0.63 را نشان میدهد که نشانه ادامه روند کنونی میباشد اندیکاتور ویلیامز WR زامیاد عدد -23.17 را نشان میدهد که نشانه ادامه روند کنونی میباشد طبق شاخص BB همین روند ادامه خواهد داشت این تحلیل بر اساس اطلاعات سه شنبه بیست و چهار آبان ۱۴۰۱ تایم فریم روزانه و دوره 14 روزه تنظیم شده است.

نشانه های منفی خزامیا

 • آخرین قیمت نماد زامیاد 12,930 ریال میباشد و نسبت به روز قبل -4.99% کاهش داشته
 • شاخص بورس 1,408,174.25 میباشد که نسبت به روز قبل %-0.77 کاهش داشته
 • شاخص استوکاستیک خزامیا عدد 82.01 را نشان میدهد که نشانه اشباع خرید میباشد
 • تغییر قیمت خزامیا در مقایسه با میانگین تغییرات قیمت گروه خودرو و ساخت قطعات که -1.96% است کمتر است لازم به ذکر است میانگین تغییر قیمت معاملات دیروز بورس برابر با -0.69 بود
 • سهامداران حقیقی نقش بیشتری در منفی شدن قیمت خزامیا داشتند
 • بیشترین فروش در گروه خودرو و ساخت قطعات توسط سهامداران حقیقی به ارزش 366,920,737 میلیارد تومان بود که باعث منفی شدن این گروه شد

پسرفت های خزامیا

 • تعداد معاملات زامیاد نسبت به روز قبل کمتر شده
 • گروه خودرو و ساخت قطعات نسبت به روز قبل افت قیمت بیشتری داشته
 • زامیاد نسبت به روز قبل افت قیمت بیشتری داشته
 • شاخص ویلیامز نسبت به روز قبل %15.55 کمتر شده که نشانه فروش بیشتر و در نتیجه کاهش قیمت میباشد
 • شاخص CCI نسبت به روز قبل کمتر شده، یعنی ادامه یا آغاز روند نزولی
 • شاخص MFI نسبت به روز قبل %3.43 کمتر شده که نشانه ادامه یا آغاز روند نزولی میباشد
 • حجم معاملات خزامیا نسبت به روز قبل کمتر شده
 • شاخص RSI نسبت به روز قبل %7.12 کمتر شده که نشانه ادامه یا آغاز روند نزولی میباشد
 • میانگین تعداد سهم در هر معامله نسبت به روز قبل کمتر شده

نشانه های مثبت زامیاد

 • طبق اندیکاتور متوسط نوسان روزانه (ATR) زامیاد برابر با 620.42 ریال میباشد و آخرین نوسان در قیمت زامیاد 640 ریال است که بیشتر از متوسط نوسان دو هفته اخیر میباشد

پیشرفت های خزامیا

 • نوسان قیمت امروز خزامیا نسبت به دیروز بیشتر شده

تحلیل ها و سیگنال های بازار سهام و بورس ایران

کدال و سود و زیان خزامیا