•• تاریخ بروزرسانی 1401 08 24 •• زمان بروزرسانی 12 10 04 و قیمت $16557 58

•• تاریخ بروزرسانی 1401 08 24 و •• زمان بروزرسانی 12 10 04 قیمت $16557 58، قیمت $16792 5

•• تاریخ بروزرسانی 1401 08 24

ارز DOGE، ارز AAVE، ارز LINK، ارز EOS، ارز XLM، ارز BTC، ارز BNB، ارز TRX، ارز DOT، ارز XRP، ارز ADA، ارز UNI، ارز ETH، ارز LTC، ارز BCH، ارز ETC،

 • •• تاریخ بروزرسانی : 1401 08 24
 • ◂◂◂ ارز BTC
 • 🔴 قیمت : $16326.49
 • 📉 تغییرات : $223.04
 • 📊 درصد تغییر : %1.348
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 596,178,108
 • ◂◂◂ ارز ETH
 • 🔴 قیمت : $1219.57
 • 📉 تغییرات : $8.5
 • 📊 درصد تغییر : %0.692
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 44,533,818
 • ◂◂◂ ارز BNB
 • 🔴 قیمت : $274.6
 • 📉 تغییرات : $2
 • 📊 درصد تغییر : %0.723
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 10,027,293
 • ◂◂◂ ارز LTC
 • 🔴 قیمت : $55.16
 • 📉 تغییرات : $2.46
 • 📊 درصد تغییر : %4.269
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 2,014,222
 • ◂◂◂ ارز ADA
 • 🔴 قیمت : $0.3235
 • 📉 تغییرات : $0.01
 • 📊 درصد تغییر : %2.999
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 11,812
 • ◂◂◂ ارز XRP
 • 🟢 قیمت : $0.3777
 • 📉 تغییرات : $0.0368
 • 📊 درصد تغییر : %10.795
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 13,792
 • ◂◂◂ ارز EOS
 • 🟢 قیمت : $0.9
 • 📉 تغییرات : $0.012
 • 📊 درصد تغییر : %1.351
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 32,864
 • ◂◂◂ ارز XLM
 • 🟢 قیمت : $0.0905
 • 📉 تغییرات : $0.001
 • 📊 درصد تغییر : %1.117
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 3,304
 • ◂◂◂ ارز TRX
 • 🔴 قیمت : $0.04885
 • 📉 تغییرات : $0.00247
 • 📊 درصد تغییر : %4.813
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 1,783
 • ◂◂◂ ارز ETC
 • 🔴 قیمت : $19.94
 • 📉 تغییرات : $0.09
 • 📊 درصد تغییر : %0.449
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 728,129
 • ◂◂◂ ارز LINK
 • 🔴 قیمت : $6.115
 • 📉 تغییرات : $0.011
 • 📊 درصد تغییر : %0.18
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 223,295
 • ◂◂◂ ارز DOGE
 • 🔴 قیمت : $0.08509
 • 📉 تغییرات : $0.00072
 • 📊 درصد تغییر : %0.839
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 3,107
 • ◂◂◂ ارز BCH
 • 🟢 قیمت : $101.6
 • 📉 تغییرات : $0.5
 • 📊 درصد تغییر : %0.495
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 3,710,025
 • ◂◂◂ ارز DOT
 • 🔴 قیمت : $5.76
 • 📉 تغییرات : $0.02
 • 📊 درصد تغییر : %0.346
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 210,332
 • ◂◂◂ ارز UNI
 • 🟢 قیمت : $5.9
 • 📉 تغییرات : $0.03
 • 📊 درصد تغییر : %0.511
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 215,444
 • ◂◂◂ ارز AAVE
 • 🟢 قیمت : $57.5
 • 📉 تغییرات : $0.1
 • 📊 درصد تغییر : %0.174
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 2,099,670

•• زمان بروزرسانی 12 10 04

ارز DOGE، ارز AAVE، ارز LINK، ارز EOS، ارز XLM، ارز BTC، ارز BNB، ارز TRX، ارز DOT، ارز XRP، ارز ADA، ارز UNI، ارز ETH، ارز LTC، ارز BCH، ارز ETC،

 • •• زمان بروزرسانی : 12:10:04
 • ◂◂◂ ارز BTC
 • 🟢 قیمت : $16739.26
 • 📉 تغییرات : $22.45
 • 📊 درصد تغییر : %0.134
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 610,932,772
 • ◂◂◂ ارز ETH
 • 🟢 قیمت : $1258.69
 • 📉 تغییرات : $11.74
 • 📊 درصد تغییر : %0.941
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 45,938,408
 • ◂◂◂ ارز BNB
 • 🟢 قیمت : $281.4
 • 📉 تغییرات : $0.4
 • 📊 درصد تغییر : %0.142
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 10,270,255
 • ◂◂◂ ارز LTC
 • 🔴 قیمت : $57.32
 • 📉 تغییرات : $0.97
 • 📊 درصد تغییر : %1.664
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 2,092,008
 • ◂◂◂ ارز ADA
 • 🟢 قیمت : $0.3334
 • 📉 تغییرات : $0.0001
 • 📊 درصد تغییر : %0.03
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 12,168
 • ◂◂◂ ارز XRP
 • 🔴 قیمت : $0.347
 • 📉 تغییرات : $0.01
 • 📊 درصد تغییر : %2.801
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 12,664
 • ◂◂◂ ارز EOS
 • 🟢 قیمت : $0.905
 • 📉 تغییرات : $0.018
 • 📊 درصد تغییر : %2.029
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 33,029
 • ◂◂◂ ارز XLM
 • 🔴 قیمت : $0.088
 • 📉 تغییرات : $0.0021
 • 📊 درصد تغییر : %2.331
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 3,211
 • ◂◂◂ ارز TRX
 • 🔴 قیمت : $0.04962
 • 📉 تغییرات : $0.00296
 • 📊 درصد تغییر : %5.63
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 1,810
 • ◂◂◂ ارز ETC
 • 🟢 قیمت : $20.22
 • 📉 تغییرات : $0.02
 • 📊 درصد تغییر : %0.099
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 737,969
 • ◂◂◂ ارز LINK
 • 🔴 قیمت : $6.236
 • 📉 تغییرات : $0.106
 • 📊 درصد تغییر : %1.671
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 227,595
 • ◂◂◂ ارز DOGE
 • 🔴 قیمت : $0.08667
 • 📉 تغییرات : $0.00023
 • 📊 درصد تغییر : %0.265
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 3,163
 • ◂◂◂ ارز BCH
 • 🟢 قیمت : $103
 • 📉 تغییرات : $2.8
 • 📊 درصد تغییر : %2.794
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 3,759,191
 • ◂◂◂ ارز DOT
 • 🔴 قیمت : $5.8
 • 📉 تغییرات : $0.01
 • 📊 درصد تغییر : %0.172
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 211,682
 • ◂◂◂ ارز UNI
 • 🔴 قیمت : $5.84
 • 📉 تغییرات : $0.12
 • 📊 درصد تغییر : %2.013
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 213,142
 • ◂◂◂ ارز AAVE
 • 🔴 قیمت : $58.3
 • 📉 تغییرات : $0.4
 • 📊 درصد تغییر : %0.681
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 2,127,775

قیمت $16557.58

ارز DOGE، ارز AAVE، ارز LINK، ارز EOS، ارز XLM، ارز BTC، ارز BNB، ارز TRX، ارز DOT، ارز XRP، ارز ADA، ارز UNI، ارز ETH، ارز LTC، ارز BCH، ارز ETC،

 • ◂◂◂ ارز BTC
 • 🔴 قیمت : $16557.58
 • 📉 تغییرات : $90.14
 • 📊 درصد تغییر : %0.541
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 602,530,336
 • ◂◂◂ ارز ETH
 • 🟢 قیمت : $1247.53
 • 📉 تغییرات : $8.52
 • 📊 درصد تغییر : %0.688
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 45,397,616
 • ◂◂◂ ارز BNB
 • 🟢 قیمت : $280
 • 📉 تغییرات : $2.5
 • 📊 درصد تغییر : %0.901
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 10,189,200
 • ◂◂◂ ارز LTC
 • 🔴 قیمت : $57.01
 • 📉 تغییرات : $1.04
 • 📊 درصد تغییر : %1.792
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 2,074,593
 • ◂◂◂ ارز ADA
 • 🔴 قیمت : $0.3299
 • 📉 تغییرات : $0.0064
 • 📊 درصد تغییر : %1.903
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 12,005
 • ◂◂◂ ارز XRP
 • 🔴 قیمت : $0.343
 • 📉 تغییرات : $0.0096
 • 📊 درصد تغییر : %2.723
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 12,481
 • ◂◂◂ ارز EOS
 • 🟢 قیمت : $0.9
 • 📉 تغییرات : $0.018
 • 📊 درصد تغییر : %2.041
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 32,751
 • ◂◂◂ ارز XLM
 • 🔴 قیمت : $0.0873
 • 📉 تغییرات : $0.0021
 • 📊 درصد تغییر : %2.349
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 3,176
 • ◂◂◂ ارز TRX
 • 🔴 قیمت : $0.04953
 • 📉 تغییرات : $0.0025
 • 📊 درصد تغییر : %4.805
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 1,802
 • ◂◂◂ ارز ETC
 • 🔴 قیمت : $19.95
 • 📉 تغییرات : $0.11
 • 📊 درصد تغییر : %0.548
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 725,980
 • ◂◂◂ ارز LINK
 • 🔴 قیمت : $6.177
 • 📉 تغییرات : $0.053
 • 📊 درصد تغییر : %0.851
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 224,781
 • ◂◂◂ ارز DOGE
 • 🔴 قیمت : $0.08558
 • 📉 تغییرات : $0.00172
 • 📊 درصد تغییر : %1.97
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 3,114
 • ◂◂◂ ارز BCH
 • 🟢 قیمت : $101.6
 • 📉 تغییرات : $0.9
 • 📊 درصد تغییر : %0.894
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 3,697,224
 • ◂◂◂ ارز DOT
 • 🔴 قیمت : $5.71
 • 📉 تغییرات : $0.13
 • 📊 درصد تغییر : %2.226
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 207,786
 • ◂◂◂ ارز UNI
 • 🔴 قیمت : $5.84
 • 📉 تغییرات : $0.02
 • 📊 درصد تغییر : %0.341
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 212,517
 • ◂◂◂ ارز AAVE
 • 🔴 قیمت : $57.5
 • 📉 تغییرات : $1
 • 📊 درصد تغییر : %1.709
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 2,092,425

قیمت $16792.5

ارز DOGE، ارز AAVE، ارز LINK، ارز EOS، ارز XLM، ارز BTC، ارز BNB، ارز TRX، ارز DOT، ارز XRP، ارز ADA، ارز UNI، ارز ETH، ارز LTC، ارز BCH، ارز ETC،

 • ◂◂◂ ارز BTC
 • 🟢 قیمت : $16792.5
 • 📉 تغییرات : $725.92
 • 📊 درصد تغییر : %4.518
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 612,758,325
 • ◂◂◂ ارز ETH
 • 🟢 قیمت : $1264.39
 • 📉 تغییرات : $77.69
 • 📊 درصد تغییر : %6.547
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 46,137,591
 • ◂◂◂ ارز BNB
 • 🟢 قیمت : $281.5
 • 📉 تغییرات : $12.1
 • 📊 درصد تغییر : %4.491
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 10,271,935
 • ◂◂◂ ارز LTC
 • 🟢 قیمت : $57.95
 • 📉 تغییرات : $1.79
 • 📊 درصد تغییر : %3.187
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 2,114,595
 • ◂◂◂ ارز ADA
 • 🟢 قیمت : $0.3343
 • 📉 تغییرات : $0.0129
 • 📊 درصد تغییر : %4.014
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 12,198
 • ◂◂◂ ارز XRP
 • 🟢 قیمت : $0.3703
 • 📉 تغییرات : $0.0398
 • 📊 درصد تغییر : %12.042
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 13,512
 • ◂◂◂ ارز EOS
 • 🟢 قیمت : $0.923
 • 📉 تغییرات : $0.065
 • 📊 درصد تغییر : %7.576
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 33,680
 • ◂◂◂ ارز XLM
 • 🟢 قیمت : $0.0914
 • 📉 تغییرات : $0.0061
 • 📊 درصد تغییر : %7.151
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 3,335
 • ◂◂◂ ارز TRX
 • 🟢 قیمت : $0.05111
 • 📉 تغییرات : $0.00034
 • 📊 درصد تغییر : %0.67
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 1,865
 • ◂◂◂ ارز ETC
 • 🟢 قیمت : $20.5
 • 📉 تغییرات : $1.26
 • 📊 درصد تغییر : %6.549
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 748,045
 • ◂◂◂ ارز LINK
 • 🟢 قیمت : $6.349
 • 📉 تغییرات : $0.558
 • 📊 درصد تغییر : %9.636
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 231,675
 • ◂◂◂ ارز DOGE
 • 🟢 قیمت : $0.08728
 • 📉 تغییرات : $0.0061
 • 📊 درصد تغییر : %7.514
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 3,184
 • ◂◂◂ ارز BCH
 • 🟢 قیمت : $104.2
 • 📉 تغییرات : $6.2
 • 📊 درصد تغییر : %6.327
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 3,802,258
 • ◂◂◂ ارز DOT
 • 🟢 قیمت : $5.9
 • 📉 تغییرات : $0.35
 • 📊 درصد تغییر : %6.306
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 215,291
 • ◂◂◂ ارز UNI
 • 🟢 قیمت : $6.09
 • 📉 تغییرات : $0.59
 • 📊 درصد تغییر : %10.727
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 222,224
 • ◂◂◂ ارز AAVE
 • 🟢 قیمت : $59.7
 • 📉 تغییرات : $5.5
 • 📊 درصد تغییر : %10.148
 • 👈🏻 قیمت (تومان) : 2,178,453

سیگنال شماره 521 اردر لیمیت LPT usdt Short Ep1 7.495 Ep2 7.677 Lev کم ریسک 3 ریسک متوسط 8 پرریسک 12 Sl 7.902 Use siza 3 5%
سیگنال شماره :521 اردر لیمیت LPT usdt Short Ep1: 7.495 Ep2: 7.677 Lev: کم ریسک: 3 ریسک متوسط: 8 پرریسک : 12 Sl: 7.902 Use siza: 3 5%

📌سیگنال شماره :521. اردر لیمیت. LPT usdt. Short. Ep1: 7.495. Ep2: 7.677. Lev:. کم ریسک: 3. ریسک متوسط: 8. پرریسک : 12. Sl: 7.902. Use siza: 3 5%

 • Tether (USDT)

  Tether – سه شنبه بیست و چهار آبان ۰۷:۳۰
  قیمت 1.00 دلار
  یک ساعته 0.01 دلار
  یک روزه 0.04 دلار
  یک هفته -0.02 دلار
  یک ماهه -0.01 دلار
  دو ماهه 0.00 دلار
  سه ماهه 0.09 دلار
 • Livepeer (LPT)

  Livepeer – سه شنبه بیست و چهار آبان ۰۷:۳۰
  قیمت 7.09 دلار
  یک ساعته 1.00 دلار
  یک روزه 9.08 دلار
  یک هفته -19.63 دلار
  یک ماهه -12.44 دلار
  دو ماهه -0.85 دلار
  سه ماهه 2.63 دلار

گزارش هفتگی ورود و خروج بیت کوین اتریوم و تتر به صرافی ها
گزارش هفتگی ورود و خروج بیت کوین اتریوم و تتر به صرافی ها

🚨 گزارش هفتگی ورود و خروج بیت کوین اتریوم و تتر به صرافی ها


TWT

ارز TWT توی کندل هفتگی حدود 130درصد رشد کرده

Trust Wallet Token (TWT)

Trust Wallet Token – سه شنبه بیست و چهار آبان ۰۷:۳۰
قیمت 2.30 دلار
یک ساعته -2.81 دلار
یک روزه 12.97 دلار
یک هفته -8.41 دلار
یک ماهه -13.15 دلار
دو ماهه 14.13 دلار
سه ماهه 4.11 دلار

تحلیل های کریپتو کارنسی، ارز دیجیتال و رمزارزها

تحلیل های روزانه سه شنبه بیست و چهار آبان ۱۴۰۱ بازار سرمایه