فیلتر حجم مشکوک: نمادهایی را نشان می دهد که نسبت به دوره های مختلف زمانی گذ

فیلتر حجم مشکوک: نمادهایی را نشان می دهد که نسبت به دوره های مختلف زمانی گذشته حجم بیشتری معامله شده است نماد هایی که امروز داخل فیلتر ها اومدن درشت ت

نماد هایی که امروز داخل فیلتر ها اومدن

درشت ترین فروشندگان حقیقی

درشت ترین فروشندگان حقیقی
درشت ترین فروشندگان حقیقی

درشت ترین خریداران حقیقی

درشت ترین خریداران حقیقی
درشت ترین خریداران حقیقی

منفی نامتعارف

منفی نامتعارف
منفی نامتعارف

فیلتر حجم مشکوک: نمادهایی را نشان می دهد که نسبت به دوره های مختلف زمانی گذشته حجم بیشتری معامله شده است

فیلتر حجم مشکوک: نمادهایی را نشان می دهد که نسبت به دوره های مختلف زمانی گذ
فیلتر حجم مشکوک: نمادهایی را نشان می دهد که نسبت به دوره های مختلف زمانی گذ

فیلتر معاملات بلوکی یا عمده

فیلتر معاملات بلوکی یا عمده
فیلتر معاملات بلوکی یا عمده