#غدیس #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/01/31 شرکت پاکدیس

غدیس گزارش_فعالیت_ماهانه دوره_1_ماهه منتهی به 1401/01/31 شرکت پاکدیس

غدیس گزارش_فعالیت_ماهانه دوره_1_ماهه منتهی به 1401/01/31 شرکت پاکدیس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/01/31 معادل 1,327,871 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 63% افزایش داشته است. «غدیس» با سرمایه ثبت شده 1,169,538 میلیون ریال طی عملکرد 1 ماهه سال مالی منتهی به 1401/12/29 مبلغ 1,327,871 میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 63% رشد داشته است.