chzusdt.D Tahlino TechnicalAnalysis چیلیز، با اصلاح بازار از محدوده قیمت 0.

chzusdt.D Tahlino TechnicalAnalysis چیلیز، با اصلاح بازار از محدوده قیمت 0.197 دلاری آغاز کرد، همین امر موجب شد تا حمایت های خود را یکی پس از دیگری شک

chzusdt.D Tahlino TechnicalAnalysis چیلیز، با اصلاح بازار از محدوده قیمت 0.

chzusdt.D Tahlino TechnicalAnalysis چیلیز، با اصلاح بازار از محدوده قیمت 0.197 دلاری آغاز کرد، همین امر موجب شد تا حمایت های خود را یکی پس از دیگری شکست دهد و بازار تا 0.084 دلار اصلاح 57 % درصدی داشته باشد. و همچنان در میانه کانال قیمتی 0.106 تا 0.065 دلاردر حال نوسان می باشد. در صورت تداوم فشار فروش و افزایش عرضه بازار می تواند تا هدف 0.037 دلار در دسترس باشد. با فشار خرید و افزایش تقاضا انتظار داریم بازار تا محدوده قیمت 0.174 دلار رشد داشته باشد. قیمت 0.092 حمایت 0.0698-0.06 0.0395-0.0346 0.0212-0.0173 مقاومت 0.0997-0.112 0.158-0.185 0.25

chzusdt.D Tahlino TechnicalAnalysis چیلیز، با اصلاح بازار از محدوده قیمت 0.
chzusdt.D Tahlino TechnicalAnalysis چیلیز، با اصلاح بازار از محدوده قیمت 0.