نقاط ورود گفته شده برای بیتکوین (30 تا 28 هزار) بطور کامل تاچ شدن! انتظار م

نقاط ورود گفته شده برای بیتکوین (30 تا 28 هزار) بطور کامل تاچ شدن! انتظار میره قیمت از این محدوده به سمت بالا بانس بشه. البته ممکنه مثل همیشه یکم باز

نقاط ورود گفته شده برای بیتکوین (30 تا 28 هزار) بطور کامل تاچ شدن! انتظار میره قیمت از این محدوده به سمت بالا بانس بشه. البته ممکنه مثل همیشه یکم بازی دربیاره و اول بره استاپ هانت بکنه!

نقاط ورود گفته شده برای بیتکوین (30 تا 28 هزار) بطور کامل تاچ شدن! انتظار م
نقاط ورود گفته شده برای بیتکوین (30 تا 28 هزار) بطور کامل تاچ شدن! انتظار م