نمادهایی که امروز ورود #پول‌هوشمند داشته‌اند: ______ فلزات اساسی: #فنورد،

نمادهایی که امروز ورود پول‌هوشمند داشته‌اند: فلزات اساسی: فنورد، ف

نمادهایی که امروز ورود پول‌هوشمند داشته‌اند: ______ فلزات اساسی: فنورد، فمراد، فسازان شیمیایی: شپاکسا خدمات فنی و مهندسی: رنیک، رتکو رایانه: مرقام، رانفور انبوه سازی: ثاخت بیمه: ما حمل و نقل: حسینا، حریل سرمایه گذاری ها: ولغدر بانک: وسینا سرمایه گذاریها: مدیریت، صبا، وآوا، اعتلا سایر محصولات کانی غیر فلزی: کرازی، کخاک سیمان: سکرد، سدشت، ساروج دارویی: درهآور، دپارس محصولات غذایی: غاذر عرضه برق و گاز: دماوند، بفجر قند: قهکمت خودرو: خاذین، خشرق ماشین آلات و تجهیزات: تپمپی ساخت محصولات فلزی: فجام نفت: شبریز زراعت: زگلدشت، زدشت _______ ورود یا خروج پول‌هوشمند در یک روز نمی‌تواند ملاک عمل باشد و صرفا جنبه آماری دارد. _______ 1401/02/19