اثر حذف 4200 بر نقدینگی قبلا دولت 1 دلار نفتی را به بانک مرکزی میفروخت و تر

اثر حذف 4200 بر نقدینگی قبلا دولت 1 دلار نفتی را به بانک مرکزی میفروخت و ترازنامه بانک مرکزی 4200 تومان منبسط میشد، بانک مرکزی دلار را به وارد کننده 4

اثر حذف 4200 بر نقدینگی قبلا دولت 1 دلار نفتی را به بانک مرکزی میفروخت و تر

اثر حذف 4200 بر نقدینگی قبلا دولت 1 دلار نفتی را به بانک مرکزی میفروخت و ترازنامه بانک مرکزی 4200 تومان منبسط میشد، بانک مرکزی دلار را به وارد کننده 4200 میفروخت و 4200 تومن نقدینگی را کمتر میکرد. یعنی خالص اثر بر نقدینگی صفر. امروز دولت 1 دلار نفتی را به بانک مرکزی میفروشد و ترازنامه بانک مرکزی 25000 تومان منبسط می شود بانک مرکزی دلار را به وارد کننده 25000 میفروشد و 25000 تومن نقدینگی را کمتر میکند. یعنی خالص اثر بر نقدینگی صفر. بنابراین با نگاه مکانیکی عددهایی که برای رشد نقدینگی ناشی از حذف 4200 ذکر می شود درست نیست. پ.ن: دولت قبلا بخشی از دلار تخصیصی را از نیما تامین میکرد که منجر به رشد نقدینگی میشد. یعنی با حذف 4200 حتی ممکن است رشد نقدینگی مازاد متوقف شود. البته اگر ادعای دولت مبنی بر فروش نفت و وصول دلار آن درست باشد نباید ارزی از نیما تامین شود. پاراگراف‌ (رضایتی)