تصمیم مهم دولت برای مقابله با اثرات تورمی اصلاح ارز 4200: سود بازرگانی کاهش

تصمیم مهم دولت برای مقابله با اثرات تورمی اصلاح ارز 4200: سود بازرگانی کاهش

تصمیم مهم دولت برای مقابله با اثرات تورمی اصلاح ارز 4200: سود بازرگانی کاهش یافت هیئت وزیران برای کاهش اثرات تورمی اصلاح نرخ ارز محاسباتی تعرفه گمرکی از 4200 تومان به نرخ ای.تی.سی، سود بازرگانی خیلی از ردیف‌های تعرفه‌ای را کاهش داده است.

تصمیم مهم دولت برای مقابله با اثرات تورمی اصلاح ارز 4200: سود بازرگانی کاهش یافت  هیئت وزیران برای کاهش اثرات تورمی اصلاح نرخ ارز محاسباتی تعرفه گمرکی از 4200 تومان به نرخ ای.تی.سی، سود بازرگانی خیلی از ردیف‌های تعرفه‌ای را کاهش داده است.
تصمیم مهم دولت برای مقابله با اثرات تورمی اصلاح ارز 4200: سود بازرگانی کاهش یافت هیئت وزیران برای کاهش اثرات تورمی اصلاح نرخ ارز محاسباتی تعرفه گمرکی از 4200 تومان به نرخ ای.تی.سی، سود بازرگانی خیلی از ردیف‌های تعرفه‌ای را کاهش داده است.