بیشترین افزایش مالکیت حقیقی در هفته ای که گذشت 20نماد فوق بیشترین افزایش ما

بیشترین درصد جابه جایی به نسبت شناوری این گزارش تحرکات مهم در خصوص جمع آوری یا خروج بازیگران را به شما نمایش می دهد. "در محاسبات نمادهایی که افزایش سر

گزارشات هفته منتهی به 1401/02/21 : 20 نماد با بیشترین بازده 20 نماد با بی

گزارشات هفته منتهی به 1401/02/21 : 20 نماد با بیشترین بازده 20 نماد با بیشترین زیان 20 نماد با بیشترین درصد جابه جایی به نسبت شناوری 20 نماد با بیشترین افزایش مالکیت حقیقی 20 نماد با بیشترین افزایش مالکیت حقوقی 20 نماد با بیشترین ارزش معاملات در این هفته “منبع اطلاعات سایت Tse است”

بیشترین بازده در هفته ای که گذشت 20 نماد فوق بیشترین افزایش قیمت را داشتند .

بیشترین بازده در هفته ای که گذشت 20 نماد فوق بیشترین افزایش قیمت را داشتند
بیشترین بازده در هفته ای که گذشت 20 نماد فوق بیشترین افزایش قیمت را داشتند

بیشترین زیان در هفته ای که گذشت 20 نماد فوق بیشترین کاهش قیمت را داشتند

بیشترین زیان در هفته ای که گذشت 20 نماد فوق بیشترین کاهش قیمت را داشتند
بیشترین زیان در هفته ای که گذشت 20 نماد فوق بیشترین کاهش قیمت را داشتند

بیشترین درصد جابه جایی به نسبت شناوری این گزارش تحرکات مهم در خصوص جمع آوری یا خروج بازیگران را به شما نمایش می دهد. “در محاسبات نمادهایی که افزایش سرمایه آنها ثبت نشده با سرمایه قدیم محاسبه شده اند ”

بیشترین درصد جابه جایی به نسبت شناوری این گزارش تحرکات مهم در خصوص جمع آوری
بیشترین درصد جابه جایی به نسبت شناوری این گزارش تحرکات مهم در خصوص جمع آوری

بیشترین افزایش مالکیت حقیقی در هفته ای که گذشت 20نماد فوق بیشترین افزایش مالکیت حقیقی را داشتند. ” بیان ساده : حقوقی فروشنده بوده و حقیقی ها خریدار ”

بیشترین افزایش مالکیت حقیقی در هفته ای که گذشت 20نماد فوق بیشترین افزایش ما
بیشترین افزایش مالکیت حقیقی در هفته ای که گذشت 20نماد فوق بیشترین افزایش ما

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی در هفته ای که گذشت 20 نماد فوق بیشترین افزایش مالکیت حقوقی را داشتند. ” بیان ساده : حقیقی ها فروشنده بوده اند و حقوقی خریدار ”

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی در هفته ای که گذشت 20 نماد فوق بیشترین افزایش م
بیشترین افزایش مالکیت حقوقی در هفته ای که گذشت 20 نماد فوق بیشترین افزایش م

بیشترین ارزش معاملات در هفته ای که گذشت 20 نماد فوق در مجموع 5 روز معاملاتی بیشترین ارزش معاملات را داشتند .

بیشترین ارزش معاملات در هفته ای که گذشت 20 نماد فوق در مجموع 5 روز معاملاتی
بیشترین ارزش معاملات در هفته ای که گذشت 20 نماد فوق در مجموع 5 روز معاملاتی

تیم تحلیلی ما در ماه قبل با رصد تحرکات بازیگران به چند نماد غپاذر ، قلرست ،

تیم تحلیلی ما در ماه قبل با رصد تحرکات بازیگران به چند نماد غپاذر ، قلرست ، خکاوه و خاور خبنیان ورود بسیار خوبی داشت که خدمت شما معرفی شد یک سهم دیگر که به تازگی به تایید ما رسیده است که قصد داریم که در کانال ویژه مشاور معرفی کنیم اگر شما هم قصد دارید با ما ورود داشته باشید به آیدی زیر ارتباط برقرار کنید