شاخص دلار بریکوت کرد و از مقاومت خود از سال 2002 عبور کرد هدف 106 است تا وق

شاخص دلار بریکوت کرد و از مقاومت خود از سال 2002 عبور کرد هدف 106 است تا وقتی قدرت دلار کم نشود بازارها صعودی نخواهند شد @irantrade24

شاخص دلار بریکوت کرد و از مقاومت خود از سال 2002 عبور کرد هدف 106 است تا وقتی قدرت دلار کم نشود بازارها صعودی نخواهند شد @irantrade24

شاخص دلار بریکوت کرد و از مقاومت خود از سال 2002 عبور کرد هدف 106 است تا وق
شاخص دلار بریکوت کرد و از مقاومت خود از سال 2002 عبور کرد هدف 106 است تا وق