ثبت 8 مورد خودکشی به دلیل سقوط ارزش رمزارز luna ارزش این رمزارز در طی یک ما

ثبت 8 مورد خودکشی به دلیل سقوط ارزش رمزارز luna ارزش این رمزارز در طی یک ماه از قیمت 119 دلار به کمتر از 3 سنت رسید.

ثبت 8 مورد خودکشی به دلیل سقوط ارزش رمزارز luna ارزش این رمزارز در طی یک ماه از قیمت 119 دلار به کمتر از 3 سنت رسید.

ثبت 8 مورد خودکشی به دلیل سقوط ارزش رمزارز luna ارزش این رمزارز در طی یک ما
ثبت 8 مورد خودکشی به دلیل سقوط ارزش رمزارز luna ارزش این رمزارز در طی یک ما