خودرو خساپا واچ در مورد کلوند احتیاط کنید. چند حقوقی در این سهم فروش دارند

خودرو خساپا واچ

خودرو خساپا واچ

در مورد کلوند احتیاط کنید. چند حقوقی در این سهم فروش دارند و اجازه رشد قیمت

در مورد کلوند احتیاط کنید. چند حقوقی در این سهم فروش دارند و اجازه رشد قیمت نمیدن آنچنان. امروز با اینکه بدلیل افزایش نرخ بدون دامنه مثبت باز شد اما در این دقایق صف فروش شد. حجم امروز هم حجم نسبتا قابل توجهی بود. بنابراین احتیاط کنید و حتما حدضرری که مناسب استراتژی معاملاتی‌تون هست رو رعایت کنید.