فوری‌: Terra اعلام کرد که قصد دارد 1.4 میلیارد UST را بسوزاند و 240 میلیون

فوری‌: Terra اعلام کرد که قصد دارد 1.4 میلیارد UST را بسوزاند و 240 میلیون لونا را نیز استیک کند.‼

فوری‌: Terra اعلام کرد که قصد دارد 1.4 میلیارد UST را بسوزاند و 240 میلیون لونا را نیز استیک کند.‼

فوری‌: Terra اعلام کرد که قصد دارد 1.4 میلیارد UST را بسوزاند و 240 میلیون
فوری‌: Terra اعلام کرد که قصد دارد 1.4 میلیارد UST را بسوزاند و 240 میلیون