نماد : مادیرا قیمت خرید : 3450 ؛ 3.88 % قیمت پایانی: 3481 4.82 % حجم معامل

نماد : وغدیر قیمت خرید : 14540 ؛ 4.3 % قیمت پایانی: 14310 2.65 % حجم معاملات: 14510874 ------------------- بیشترین قیمت 10 روز : 14610 کمترین قیمت 10

نماد : اپال قیمت خرید : 20910 ؛ 2.25 % قیمت پایانی: 20530 0.39 % حجم معامل

نماد : اپال قیمت خرید : 20910 ؛ 2.25 % قیمت پایانی: 20530 0.39 % حجم معاملات: 6743624 ——————- بیشترین قیمت 10 روز : 22330 کمترین قیمت 10 روز : 19850 ———————– نسبت حجم ماهانه : 4.32 حجم مشکوک نداره قدرت خریدار: 2.06 ورود/خروج پول : 1458 میلیون تومان سرانه خرید: 104 میلیون ریال Vb: 401 Vs: 327 ———————- برآیند حقوقی: -10.6% ——————- S1: 9355 pivot: 16628 R1: 33255 روند رنج: -پول هوشمند: ————————– کیجنسن : 21875 تنکنسن : 21090 CCI: -56 | TSI |-0.29،-0.40 RSI : 40.94 MFI : 51.15 William : -6 st 0 : 42.74 RV : 84 ———————- حدضررنوسانی = 11918 حمایت: 21300|™|مقاومت: 23900 —————— تابلو: 95 | تکنیکال: 65 | ————————– حجم مشکوک پیشرفته زمان1401/2/21،‏ 10:16:18

نماد : وفتخار قیمت خرید : 3419 ؛ 1.6 % قیمت پایانی: 3314 -1.52 % حجم معامل

نماد : وفتخار قیمت خرید : 3419 ؛ 1.6 % قیمت پایانی: 3314 -1.52 % حجم معاملات: 10737821 ——————- بیشترین قیمت 10 روز : 3670 کمترین قیمت 10 روز : 3193 ———————– نسبت حجم ماهانه : 1.13 حجم مشکوک نداره قدرت خریدار: 1.20 ورود/خروج پول : 0 میلیون تومان سرانه خرید: 147 میلیون ریال Vb: 147 Vs: 122 ———————- برآیند حقوقی: 0.0% ——————- S1: 1413 pivot: 2541 R1: 5083 روند رنج: -پول هوشمند: — ————————– کیجنسن : 3243 تنکنسن : 3431.5 CCI: 28 | TSI |0.02،0.10 RSI : 59.05 MFI : 50.52 William : -7 st 0 : 93.16 RV : 46 ———————- حدضررنوسانی = 2966 حمایت: 3119|™|مقاومت: 3546 —————— تابلو: 65 | تکنیکال: 35 | ———————————– جمع شدن صف فروش و گارد صعود زمان1401/2/21،‏ 10:16:24

شپلی فروشنده قوی قیمت : 8430 ( -2.32% ) پایانی : 8

شپلی فروشنده قوی قیمت : 8430 ( -2.32% ) پایانی : 8550 ( -0.93% ) بیشترین قیمت 10 روز : 9370 ریال کمترین قیمت 10 روز : 8590 ریال CCI: 37 | RSI : 59.29 Williams : -8 MFI : 48.74 | RV : 7 S1: 3495 pivot: 6433 R1: 12865 R2: 15803 حدضررنوسانی = 3431 ریال —————————- تعداد هشدار فروش :   ( 1 ) مرتبه تعداد فروشنده داغ : 1 نفر فروش هر نفر 🙁 1065 ) میلیون تومان خروج پول داغ 🙁 1065 ) میلیون تومان نسبت حجم به ماه : 0.89 | VP: -342T حجم مشکوک : ندارد سرانه خرید : 192 میلیون کاهش -8.06% قدرت 0.57 —————————– تابلوی سهم | چارت سهم —————————– زمان 1401/2/21،‏ 10:17:55

نماد : مادیرا قیمت خرید : 3450 ؛ 3.88 % قیمت پایانی: 3481 4.82 % حجم معامل

نماد : مادیرا قیمت خرید : 3450 ؛ 3.88 % قیمت پایانی: 3481 4.82 % حجم معاملات: 43927633 ——————- بیشترین قیمت 10 روز : 3487 کمترین قیمت 10 روز : 3101 ———————– نسبت حجم ماهانه : 2.00 حجم مشکوک نداره قدرت خریدار: 1.38 ورود/خروج پول : 527 میلیون تومان سرانه خرید: 450 میلیون ریال Vb: 455 Vs: 345 ———————- برآیند حقوقی: -3.4% ——————- S1: 1605 pivot: 2991 R1: 5983 روند رنج: – پول هوشمند: — ————————– کیجنسن : 3638 تنکنسن : 3294 CCI: 70 | TSI |0.04،-0.08 Macd | signal | histogram RSI : 47.3 MFI : 87.94 William : 0 st 0 : 100 RV : 96 ———————- حدضررنوسانی = 2538 حمایت: 3400|™|مقاومت: 4378 —————— تابلو: 70 | تکنیکال: 85 | ———————————– جادوگر هوشمند زمان1401/2/21،‏ 10:19:13

چفیبر فروشنده قوی قیمت : 6510 ( -2.25% ) پایانی :

چفیبر فروشنده قوی قیمت : 6510 ( -2.25% ) پایانی : 6630 ( -0.45% ) بیشترین قیمت 10 روز : 7040 ریال کمترین قیمت 10 روز : 5960 ریال CCI: 40 | RSI : 59.86 Williams : -32 MFI : 62.29 | RV : 28 S1: 5545 pivot: 6293 R1: 6955 R2: 7703 حدضررنوسانی = 6156 ریال —————————- تعداد هشدار فروش :   ( 1 ) مرتبه تعداد فروشنده داغ : 1 نفر فروش هر نفر 🙁 816 ) میلیون تومان خروج پول داغ 🙁 816 ) میلیون تومان نسبت حجم به ماه : 0.89 | VP: -260T حجم مشکوک : ندارد سرانه خرید : 110 میلیون کاهش -36.99% قدرت 0.46 —————————– تابلوی سهم | چارت سهم —————————– زمان 1401/2/21،‏ 10:24:12

نماد : ملت قیمت خرید : 1462 ؛ 4.5 % قیمت پایانی: 1472 5.22 % حجم معاملات:

نماد : ملت قیمت خرید : 1462 ؛ 4.5 % قیمت پایانی: 1472 5.22 % حجم معاملات: 294546856 ——————- بیشترین قیمت 10 روز : 1482 کمترین قیمت 10 روز : 1346 ———————– نسبت حجم ماهانه : 4.69 حجم مشکوک نداره قدرت خریدار: 4.80 ورود/خروج پول : 25760 میلیون تومان سرانه خرید: 844 میلیون ریال Vb: 992 Vs: 699 ———————- برآیند حقوقی: -59.4% ——————- S1: 609 pivot: 1120 R1: 2239 روند رنج: – پول هوشمند: — ————————– کیجنسن : 1457 تنکنسن : 1414 CCI: -1 | TSI |0.14،0.04 Macd | signal | histogram RSI : 63.27 MFI : 81.13 William : 0 st 0 : 100 RV : 100 ———————- حدضررنوسانی = 737 حمایت: 1121|™|مقاومت: 1630 —————— تابلو: 120 | تکنیکال: 55 | ———————————– جادوگر هوشمند زمان1401/2/21،‏ 10:26:08

شپلی فروشنده قوی قیمت : 8410 ( -2.55% ) پایانی : 8

شپلی فروشنده قوی قیمت : 8410 ( -2.55% ) پایانی : 8540 ( -1.04% ) بیشترین قیمت 10 روز : 9370 ریال کمترین قیمت 10 روز : 8590 ریال CCI: 37 | RSI : 59.29 Williams : -8 MFI : 48.74 | RV : 7 S1: 3495 pivot: 6433 R1: 12865 R2: 15803 حدضررنوسانی = 3411 ریال —————————- تعداد هشدار فروش :   ( 2 ) مرتبه تعداد فروشنده داغ : 1 نفر فروش هر نفر 🙁 569 ) میلیون تومان خروج پول داغ 🙁 569 ) میلیون تومان نسبت حجم به ماه : 1.00 | VP: -171T حجم مشکوک : ندارد سرانه خرید : 206 میلیون کاهش -1.64% قدرت 0.60 —————————– تابلوی سهم | چارت سهم —————————– زمان 1401/2/21،‏ 10:30:38

کسرا فروشنده قوی قیمت : 7450 ( 5.97% ) پایانی : 73

کسرا فروشنده قوی قیمت : 7450 ( 5.97% ) پایانی : 7380 ( 4.98% ) بیشترین قیمت 10 روز : 7600 ریال کمترین قیمت 10 روز : 6900 ریال CCI: -24 | RSI : 50.36 Williams : -88 MFI : 20.99 | RV : 13 S1: 6445 pivot: 7323 R1: 7795 R2: 8673 حدضررنوسانی = 7069 ریال —————————- تعداد هشدار فروش :   ( 1 ) مرتبه تعداد فروشنده داغ : 7 نفر فروش هر نفر 🙁 539 ) میلیون تومان خروج پول داغ 🙁 3773 ) میلیون تومان نسبت حجم به ماه : 1.19 | VP: -7T حجم مشکوک : ندارد سرانه خرید : 673 میلیون کاهش -10.82% قدرت 1.73 —————————– تابلوی سهم | چارت سهم —————————– زمان 1401/2/21،‏ 11:04:26

دلار و سکه رو یکی بگیره…

نماد : وتوسم قیمت خرید : 4760 ؛ 3.91 % قیمت پایانی: 4687 2.31 % حجم معاملا

نماد : وتوسم قیمت خرید : 4760 ؛ 3.91 % قیمت پایانی: 4687 2.31 % حجم معاملات: 4005930 ——————- بیشترین قیمت 10 روز : 5220 کمترین قیمت 10 روز : 4300 ———————– نسبت حجم ماهانه : 0.98 حجم مشکوک 1،4، روزقبل قدرت خریدار: 1.37 ورود/خروج پول : -9 میلیون تومان سرانه خرید: 137 میلیون ریال Vb: 137 Vs: 100 ———————- برآیند حقوقی: 0.5% ——————- S1: 3865 pivot: 4542 R1: 5096 روند رنج: -پول هوشمند: — ————————– کیجنسن : 4604.5 تنکنسن : 4760 CCI: 47 | TSI |0.18،0.26 RSI : 52.34 MFI : 57.23 William : -43 st 0 : 50 RV : 65 ———————- حدضررنوسانی = 4508 حمایت: 3737|™|مقاومت: 8790 —————— تابلو: 50 | تکنیکال: 60 | ———————————– پرایس_اکشن زمان1401/2/21،‏ 11:13:21

نماد : وغدیر قیمت خرید : 14540 ؛ 4.3 % قیمت پایانی: 14310 2.65 % حجم معامل

نماد : وغدیر قیمت خرید : 14540 ؛ 4.3 % قیمت پایانی: 14310 2.65 % حجم معاملات: 14510874 ——————- بیشترین قیمت 10 روز : 14610 کمترین قیمت 10 روز : 13620 ———————– نسبت حجم ماهانه : 0.87 حجم مشکوک نداره قدرت خریدار: 1.22 ورود/خروج پول : -4072 میلیون تومان سرانه خرید: 274 میلیون ریال Vb: 497 Vs: 308 ———————- برآیند حقوقی: 19.6% ——————- S1: 13030 pivot: 13875 R1: 14810 روند رنج: 1پول هوشمند: — ————————– کیجنسن : 13830 تنکنسن : 14115 CCI: 117 | TSI |0.22،0.12 RSI : 61.83 MFI : 37.16 William : -7 st 0 : 92.93 RV : 91 ———————- حدضررنوسانی = 13954 حمایت: 12300|™|مقاومت: 14910 —————— تابلو: 30 | تکنیکال: 85 | ———————————– پرایس_اکشن زمان1401/2/21،‏ 11:13:22

نماد : ونیکی قیمت خرید : 10050 ؛ 3.5 % قیمت پایانی: 9880 1.75 % حجم معاملا

نماد : ونیکی قیمت خرید : 10050 ؛ 3.5 % قیمت پایانی: 9880 1.75 % حجم معاملات: 5214050 ——————- بیشترین قیمت 10 روز : 10090 ریال کمترین قیمت 10 روز : 9630 ریال ———————– نسبت حجم ماهانه : 0.83 حجم مشکوک نداره قدرت خریدار: 1.37 ورود/خروج پول : 133 میلیون تومان سرانه خرید: 312 میلیون ریال Vb: 328 Vs: 245 ———————- برآیند حقوقی: -2.6% ——————- S1: 4700 pivot: 7625 R1: 15250 روند رنج: 4 پول هوشمند: — ————————– کیجنسن : 9995 تنکنسن : 9860 RSI : 60.39 CCI: 49 | TSI |0.10،-0.00 Macd | signal | histogram MFI : 50.41 William : -52 st 0 : 91.3 st 1 : 6.52 ———————- حدضررنوسانی = 9550 حمایت: 8200|™|مقاومت: 10550 —————— تابلو: 70 | تکنیکال: 75 | ———————————– Cross_movings زمان1401/2/21،‏ 11:13:22

نماد : قرن قیمت خرید : 25950 ؛ 3.18 % قیمت پایانی: 25880 2.9 % حجم معاملات

نماد : قرن قیمت خرید : 25950 ؛ 3.18 % قیمت پایانی: 25880 2.9 % حجم معاملات: 1639801 ——————- بیشترین قیمت 10 روز : 27970 کمترین قیمت 10 روز : 24470 ———————– نسبت حجم ماهانه : 0.81 حجم مشکوک نداره قدرت خریدار: 1.06 ورود/خروج پول : 0 میلیون تومان سرانه خرید: 121 میلیون ریال Vb: 122 Vs: 115 ———————- برآیند حقوقی: 0.0% ——————- S1: 22190 pivot: 25080 R1: 27360 روند رنج: 8پول هوشمند: — ————————– کیجنسن : 25285 تنکنسن : 26220 CCI: 13 | TSI |0.01،0.02 RSI : 56.62 MFI : 44.95 William : -51 st 0 : 42.29 RV : 74 ———————- حدضررنوسانی = 24504 حمایت: 21120|™|مقاومت: 27970 —————— تابلو: 45 | تکنیکال: 35 | ———————————– پرایس_اکشن زمان1401/2/21،‏ 11:13:25

نماد : سپیدار قیمت خرید : 22850 ؛ 4.1 % قیمت پایانی: 22900 4.33 % حجم معام

نماد : سپیدار قیمت خرید : 22850 ؛ 4.1 % قیمت پایانی: 22900 4.33 % حجم معاملات: 2774381 ——————- بیشترین قیمت 10 روز : 23200 کمترین قیمت 10 روز : 21300 ———————– نسبت حجم ماهانه : 2.30 حجم مشکوک 7، روزقبل قدرت خریدار: 29.85 ورود/خروج پول : 2522 میلیون تومان سرانه خرید: 476 میلیون ریال Vb: 493 Vs: 28 ———————- برآیند حقوقی: -39.7% ——————- S1: 10400 pivot: 16800 R1: 33600 روند رنج: – پول هوشمند: — ————————– کیجنسن : 21625 تنکنسن : 22300 CCI: 53 | TSI |0.20،0.13 RSI : 63.67 MFI : 69.1 William : -1 st 0 : 99.14 RV : 84 ———————- حدضررنوسانی = 20446 حمایت: 18380|™|مقاومت: 23200 —————— تابلو: 100 | تکنیکال: 55 | ———————————– کدبه کدطلایی زمان1401/2/21،‏ 11:14:20

خفناور فروشنده قوی قیمت : 32350 ( -2.85% ) پایانی

خفناور فروشنده قوی قیمت : 32350 ( -2.85% ) پایانی : 33050 ( -0.75% ) بیشترین قیمت 10 روز : 35450 ریال کمترین قیمت 10 روز : 29700 ریال CCI: 63 | RSI : 73.42 Williams : -7 MFI : 76.76 | RV : 33 S1: 12400 pivot: 23925 R1: 47850 R2: 59375 حدضررنوسانی = 22821 ریال —————————- تعداد هشدار فروش :   ( 1 ) مرتبه تعداد فروشنده داغ : 1 نفر فروش هر نفر 🙁 532 ) میلیون تومان خروج پول داغ 🙁 532 ) میلیون تومان نسبت حجم به ماه : 0.91 | VP: -182T حجم مشکوک : ندارد سرانه خرید : 125 میلیون کاهش -5.00% قدرت 0.57 —————————– تابلوی سهم | چارت سهم —————————– زمان 1401/2/21،‏ 11:20:29

نماد : سایرا قیمت خرید : 28800 ؛ 0.88 % قیمت پایانی: 29100 1.93 % حجم معام

نماد : سایرا قیمت خرید : 28800 ؛ 0.88 % قیمت پایانی: 29100 1.93 % حجم معاملات: 223587 ——————- بیشترین قیمت 10 روز : 29800 کمترین قیمت 10 روز : 28250 ———————– نسبت حجم ماهانه : 2.56 حجم مشکوک نداره قدرت خریدار: 1.51 ورود/خروج پول : 420 میلیون تومان سرانه خرید: 217 میلیون ریال Vb: 217 Vs: 361 ———————- برآیند حقوقی: -64.6% ——————- S1: 13375 pivot: 21588 R1: 43175 روند رنج: – پول هوشمند: — ————————– کیجنسن : 28525 تنکنسن : 29025 CCI: 29 | TSI |-0.11،-0.07 Macd | signal | histogram RSI : 52.77 MFI : 63.25 William : -3 st 0 : 96.98 RV : 54 ———————- حدضررنوسانی = 24111 حمایت: 27250|™|مقاومت: 29800 —————— تابلو: 55 | تکنیکال: 10 | ———————————– جادوگر هوشمند زمان1401/2/21،‏ 11:21:19

نماد : فاسمین قیمت خرید : 20060 ؛ 1.93 % قیمت پایانی: 20050 1.88 % حجم معا

نماد : فاسمین قیمت خرید : 20060 ؛ 1.93 % قیمت پایانی: 20050 1.88 % حجم معاملات: 8968378 ——————- بیشترین قیمت 10 روز : 22520 کمترین قیمت 10 روز : 19300 ———————– نسبت حجم ماهانه : 1.07 حجم مشکوک نداره قدرت خریدار: 1.41 ورود/خروج پول : 7483 میلیون تومان سرانه خرید: 252 میلیون ریال Vb: 383 Vs: 722 ———————- برآیند حقوقی: -41.6% ——————- S1: 19000 pivot: 20840 R1: 22480 روند رنج: 13پول هوشمند: — ————————– کیجنسن : 20940 تنکنسن : 20910 CCI: -90 | TSI |-0.44،-0.39 RSI : 44.92 MFI : 32.19 William : -77 st 0 : 24.22 RV : 33 ———————- حدضررنوسانی = 19084 حمایت: 15350|™|مقاومت: 22680 —————— تابلو: 80 | تکنیکال: 25 | ———————————– پول هوشمند کمریسک زمان1401/2/21،‏ 11:22:22

کپارس خرید مهم قیمت : 11370 ( 1.34% ) پایانی : 115

کپارس خرید مهم قیمت : 11370 ( 1.34% ) پایانی : 11550 ( 2.94% ) بیشترین قیمت 10 روز : 11450 ریال کمترین قیمت 10 روز : 9650 ریال CCI: 121 | RSI : 70.41 Williams : -9 MFI : 73.66 | RV : 75 S1: 7545 pivot: 9498 R1: 11315 R2: 13268 حدضررنوسانی = 10744 ریال —————————- تعداد هشدار خرید  :   ( 1 ) مرتبه تعداد خریدار حقیقی : 1 نفر خرید هر نفر 🙁 910 ) میلیون تومان ورود پول 🙁 910 ) میلیون تومان نسبت حجم به ماه : 0.72 | VP: 167T حجم مشکوک : ندارد سرانه خرید : 341 میلیون کاهش -0.70% قدرت 1.42 —————————– تابلوی سهم | چارت سهم —————————– زمان 1401/2/21،‏ 11:22:26

گکیش فروشنده قوی قیمت : 37000 ( -2.89% ) پایانی :

گکیش فروشنده قوی قیمت : 37000 ( -2.89% ) پایانی : 37300 ( -2.1% ) بیشترین قیمت 10 روز : 43050 ریال کمترین قیمت 10 روز : 37200 ریال CCI: 7 | RSI : 62.44 Williams : -14 MFI : 55.68 | RV : 2 S1: 11025 pivot: 27038 R1: 54075 R2: 70088 حدضررنوسانی = 32950 ریال —————————- تعداد هشدار فروش :   ( 1 ) مرتبه تعداد فروشنده داغ : 1 نفر فروش هر نفر 🙁 572 ) میلیون تومان خروج پول داغ 🙁 572 ) میلیون تومان نسبت حجم به ماه : 7.01 | VP: -65T حجم مشکوک : 4 5 سرانه خرید : 236 میلیون کاهش -3.33% قدرت 0.29 —————————– تابلوی سهم | چارت سهم —————————– زمان 1401/2/21،‏ 11:23:26

نماد : وخاور قیمت خرید : 5990 ؛ 1.01 % قیمت پایانی: 5980 0.84 % حجم معاملا

نماد : وخاور قیمت خرید : 5990 ؛ 1.01 % قیمت پایانی: 5980 0.84 % حجم معاملات: 7477399 ——————- بیشترین قیمت 10 روز : 6140 کمترین قیمت 10 روز : 5780 ———————– نسبت حجم ماهانه : 0.81 حجم مشکوک نداره قدرت خریدار: 1.01 ورود/خروج پول : -361 میلیون تومان سرانه خرید: 224 میلیون ریال Vb: 813 Vs: 621 ———————- برآیند حقوقی: 8.0% ——————- S1: 5375 pivot: 5758 R1: 6115 روند رنج: 3پول هوشمند: — ————————– کیجنسن : 5770 تنکنسن : 5960 CCI: -21 | TSI |0.09،0.08 RSI : 63.2 MFI : 48.16 William : -29 st 0 : 58.33 RV : 82 ———————- حدضررنوسانی = 5796 حمایت: 4970|™|مقاومت: 6140 —————— تابلو: 15 | تکنیکال: 45 | ———————————– پرایس_اکشن زمان1401/2/21،‏ 11:34:49

نماد : بکام قیمت خرید : 2098 ؛ 3.81 % قیمت پایانی: 2074 2.62 % حجم معاملات

نماد : بکام قیمت خرید : 2098 ؛ 3.81 % قیمت پایانی: 2074 2.62 % حجم معاملات: 13696727 ——————- بیشترین قیمت 10 روز : 2198 کمترین قیمت 10 روز : 1842 ———————– نسبت حجم ماهانه : 0.84 حجم مشکوک نداره قدرت خریدار: 1.16 ورود/خروج پول : 168 میلیون تومان سرانه خرید: 102 میلیون ریال Vb: 102 Vs: 93 ———————- برآیند حقوقی: -5.9% ——————- S1: 1640 pivot: 1919 R1: 2168 روند رنج: -پول هوشمند: — ————————– کیجنسن : 1925 تنکنسن : 2020 CCI: 70 | TSI |0.21،0.22 RSI : 66.01 MFI : 70.09 William : -24 st 0 : 71.91 RV : 78 ———————- حدضررنوسانی = 1968 حمایت: 1420|™|مقاومت: 1613 —————— تابلو: 55 | تکنیکال: 55 | ———————————– پرایس_اکشن زمان1401/2/21،‏ 11:34:48

نماد : کهمدا قیمت خرید : 11880 ؛ 4.39 % قیمت پایانی: 11770 3.43 % حجم معام

نماد : کهمدا قیمت خرید : 11880 ؛ 4.39 % قیمت پایانی: 11770 3.43 % حجم معاملات: 9046932 ——————- بیشترین قیمت 10 روز : 11970 کمترین قیمت 10 روز : 10690 ———————– نسبت حجم ماهانه : 1.06 حجم مشکوک نداره قدرت خریدار: 1.87 ورود/خروج پول : 3045 میلیون تومان سرانه خرید: 402 میلیون ریال Vb: 449 Vs: 357 ———————- برآیند حقوقی: -28.6% ——————- S1: 9740 pivot: 10855 R1: 12100 روند رنج: 1 پول هوشمند: — ————————– کیجنسن : 10790 تنکنسن : 11330 CCI: 181 | TSI |0.31،0.18 Macd | signal | histogram RSI : 68.8 MFI : 55.98 William : -7 st 0 : 92.97 RV : 90 ———————- حدضررنوسانی = 11255 حمایت: 8540|™|مقاومت: 11880 —————— تابلو: 80 | تکنیکال: 115 | ———————————– جادوگر هوشمند زمان1401/2/21،‏ 11:34:49

نماد : وصنا قیمت خرید : 3300 ؛ 2.71 % قیمت پایانی: 3298 2.65 % حجم معاملات

نماد : وصنا قیمت خرید : 3300 ؛ 2.71 % قیمت پایانی: 3298 2.65 % حجم معاملات: 12153384 ——————- بیشترین قیمت 10 روز : 3411 کمترین قیمت 10 روز : 3120 ———————– نسبت حجم ماهانه : 0.82 حجم مشکوک نداره قدرت خریدار: 0.92 ورود/خروج پول : 0 میلیون تومان سرانه خرید: 203 میلیون ریال Vb: 203 Vs: 220 ———————- برآیند حقوقی: 0.0% ——————- S1: 1616 pivot: 2545 R1: 5089 روند رنج: 5پول هوشمند: — ————————– کیجنسن : 3360.5 تنکنسن : 3265.5 CCI: -20 | TSI |-0.07،-0.10 RSI : 51.45 MFI : 64.89 William : -52 st 0 : 57.73 RV : 72 ———————- حدضررنوسانی = 3158 حمایت: 2580|™|مقاومت: 3654 —————— تابلو: 5 | تکنیکال: 60 | ———————————– پرایس_اکشن زمان1401/2/21،‏ 11:36:42

نماد : دفرا قیمت خرید : 17200 ؛ 3.99 % قیمت پایانی: 16740 1.21 % حجم معامل

نماد : دفرا قیمت خرید : 17200 ؛ 3.99 % قیمت پایانی: 16740 1.21 % حجم معاملات: 509884 ——————- بیشترین قیمت 10 روز : 17200 ریال کمترین قیمت 10 روز : 15910 ریال ———————– نسبت حجم ماهانه : 1.14 حجم مشکوک نداره قدرت خریدار: 2.42 ورود/خروج پول : 238 میلیون تومان سرانه خرید: 156 میلیون ریال Vb: 194 Vs: 124 ———————- برآیند حقوقی: -27.8% ——————- S1: 14355 pivot: 15778 R1: 17435 روند رنج: – پول هوشمند: — ————————– کیجنسن : 15650 تنکنسن : 16610 CCI: 88 | TSI |0.34،0.33 Macd | signal | histogram RSI : 68.4 MFI : 72.24 William : 0 st 0 : 100 RV : 83 ———————- حدضررنوسانی = 16030 حمایت: 12600|™|مقاومت: 15370 —————— تابلو: 105 | تکنیکال: 95 | ————————— Bosedoo زمان1401/2/21،‏ 11:37:33

نماد : ولساپا قیمت خرید : 1770 ؛ 4.86 % قیمت پایانی: 1782 5.57 % حجم معامل

نماد : ولساپا قیمت خرید : 1770 ؛ 4.86 % قیمت پایانی: 1782 5.57 % حجم معاملات: 288141020 ——————- بیشترین قیمت 10 روز : 1789 کمترین قیمت 10 روز : 1580 ———————– نسبت حجم ماهانه : 2.85 حجم مشکوک نداره قدرت خریدار: 1.28 ورود/خروج پول : 5984 میلیون تومان سرانه خرید: 408 میلیون ریال Vb: 422 Vs: 374 ———————- برآیند حقوقی: -11.6% ——————- S1: 1635 pivot: 1747 R1: 1985 روند رنج: 1 پول هوشمند: — ————————– کیجنسن : 1685 تنکنسن : 1684.5 CCI: 191 | TSI |0.35،0.22 Macd | signal | histogram RSI : 64.6 MFI : 77.09 William : -4 st 0 : 95.69 RV : 90 ———————- حدضررنوسانی = 1704 حمایت: 1267|™|مقاومت: 1860 —————— تابلو: 65 | تکنیکال: 75 | ———————————– جادوگر هوشمند زمان1401/2/21،‏ 11:37:33

نماد : پلوله قیمت خرید : 25250 ؛ 1.81 % قیمت پایانی: 25000 0.81 % حجم معام

نماد : پلوله قیمت خرید : 25250 ؛ 1.81 % قیمت پایانی: 25000 0.81 % حجم معاملات: 1155097 ——————- بیشترین قیمت 10 روز : 25650 کمترین قیمت 10 روز : 21750 ———————– نسبت حجم ماهانه : 1.14 حجم مشکوک نداره قدرت خریدار: 1.46 ورود/خروج پول : 341 میلیون تومان سرانه خرید: 175 میلیون ریال Vb: 178 Vs: 139 ———————- برآیند حقوقی: -11.8% ——————- S1: 9570 pivot: 17610 R1: 35220 روند رنج: -پول هوشمند: — ————————– کیجنسن : 21980 تنکنسن : 23775 CCI: 70 | TSI |0.64،0.73 RSI : 78.73 MFI : 83.74 William : -1 st 0 : 99.03 RV : 71 ———————- حدضررنوسانی = 22667 حمایت: 17650|™|مقاومت: 20740 —————— تابلو: 50 | تکنیکال: 5 | ———————————– جمع شدن صف فروش و گارد صعود زمان1401/2/21،‏ 11:43:52

نماد : فباهنر قیمت خرید : 32450 ؛ 3.67 % قیمت پایانی: 32450 3.67 % حجم معا

نماد : فباهنر قیمت خرید : 32450 ؛ 3.67 % قیمت پایانی: 32450 3.67 % حجم معاملات: 2708385 ——————- بیشترین قیمت 10 روز : 32850 کمترین قیمت 10 روز : 30030 ———————– نسبت حجم ماهانه : 0.84 حجم مشکوک نداره قدرت خریدار: 1.00 ورود/خروج پول : 520 میلیون تومان سرانه خرید: 172 میلیون ریال Vb: 270 Vs: 295 ———————- برآیند حقوقی: -5.9% ——————- S1: 26800 pivot: 29825 R1: 32990 روند رنج: 1پول هوشمند: — ————————– کیجنسن : 29755 تنکنسن : 31555 CCI: 120 | TSI |0.16،0.15 RSI : 63.46 MFI : 61.56 William : -22 st 0 : 72.59 RV : 73 ———————- حدضررنوسانی = 31062 حمایت: 22710|™|مقاومت: 32850 —————— تابلو: 30 | تکنیکال: 65 | ———————————– پرایس_اکشن زمان1401/2/21،‏ 11:45:34

نماد : سکرما قیمت خرید : 12700 ؛ 4.53 % قیمت پایانی: 12390 1.98 % حجم معام

نماد : سکرما قیمت خرید : 12700 ؛ 4.53 % قیمت پایانی: 12390 1.98 % حجم معاملات: 1104463 ——————- بیشترین قیمت 10 روز : 12830 کمترین قیمت 10 روز : 11760 ———————– نسبت حجم ماهانه : 0.94 حجم مشکوک نداره قدرت خریدار: 2.15 ورود/خروج پول : 27 میلیون تومان سرانه خرید: 234 میلیون ریال Vb: 268 Vs: 128 ———————- برآیند حقوقی: -2.0% ——————- S1: 10990 pivot: 11945 R1: 13230 روند رنج: 2پول هوشمند: — ————————– کیجنسن : 11485 تنکنسن : 12295 CCI: 93 | TSI |0.11،0.04 RSI : 52.18 MFI : 49.23 William : -13 st 0 : 87.85 RV : 87 ———————- حدضررنوسانی = 11880 حمایت: 13120|™|مقاومت: 16600 —————— تابلو: 80 | تکنیکال: 110 | ———————————– پرایس_اکشن زمان1401/2/21،‏ 11:56:05

نماد : وسپهر قیمت خرید : 7890 ؛ 4.09 % قیمت پایانی: 7680 1.32 % حجم معاملا

نماد : وسپهر قیمت خرید : 7890 ؛ 4.09 % قیمت پایانی: 7680 1.32 % حجم معاملات: 6967268 ——————- بیشترین قیمت 10 روز : 8130 ریال کمترین قیمت 10 روز : 7370 ریال ———————– نسبت حجم ماهانه : 0.77 حجم مشکوک نداره قدرت خریدار: 6.37 ورود/خروج پول : -90 میلیون تومان سرانه خرید: 148 میلیون ریال Vb: 157 Vs: 24 ———————- برآیند حقوقی: 1.7% ——————- S1: 3365 pivot: 5808 R1: 11615 روند رنج: – پول هوشمند: — ————————– کیجنسن : 7670 تنکنسن : 7660 CCI: 45 | TSI |0.06،-0.02 Macd | signal | histogram RSI : 59.3 MFI : 58.54 William : -3 st 0 : 99.25 RV : 84 ———————- حدضررنوسانی = 6863 حمایت: 7080|™|مقاومت: 8250 —————— تابلو: 40 | تکنیکال: 65 | —————————— کراس طلایی زمان1401/2/21،‏ 11:58:06

نماد : ارفع قیمت خرید : 14990 ؛ 0.2 % قیمت پایانی: 14990 0.2 % حجم معاملات

نماد : ارفع قیمت خرید : 14990 ؛ 0.2 % قیمت پایانی: 14990 0.2 % حجم معاملات: 5506106 ——————- بیشترین قیمت 10 روز : 15980 کمترین قیمت 10 روز : 14760 ———————– نسبت حجم ماهانه : 1.07 حجم مشکوک نداره قدرت خریدار: 1.47 ورود/خروج پول : 196 میلیون تومان سرانه خرید: 225 میلیون ریال Vb: 325 Vs: 231 ———————- برآیند حقوقی: -2.3% ——————- S1: 7175 pivot: 11653 R1: 23305 روند رنج: – پول هوشمند: — ————————– کیجنسن : 14780 تنکنسن : 15280 CCI: 23 | TSI |-0.36،-0.36 Macd | signal | histogram RSI : 53.89 MFI : 53.93 William : -7 st 0 : 94.87 RV : 65 ———————- حدضررنوسانی = 13461 حمایت: 11400|™|مقاومت: 16130 —————— تابلو: 45 | تکنیکال: 35 | ———————————– جادوگر هوشمند زمان1401/2/21،‏ 12:03:18

نماد : مارون قیمت خرید : 194900 ؛ 3.34 % قیمت پایانی: 191400 1.48 % حجم مع

نماد : مارون قیمت خرید : 194900 ؛ 3.34 % قیمت پایانی: 191400 1.48 % حجم معاملات: 358561 ——————- بیشترین قیمت 10 روز : 198000 ریال کمترین قیمت 10 روز : 183200 ریال ———————– نسبت حجم ماهانه : 2.58 حجم مشکوک نداره قدرت خریدار: NaN ورود/خروج پول : 0 میلیون تومان سرانه خرید: NaN میلیون ریال Vb: Infinity Vs: Infinity ———————- برآیند حقوقی: 0.0% ——————- S1: 85950 pivot: 141975 R1: 283950 روند رنج: – پول هوشمند: — ————————– کیجنسن : 184000 تنکنسن : 190600 CCI: 51 | TSI |0.35،0.26 Macd | signal | histogram RSI : 69.28 MFI : 72.69 William : -2 st 0 : 98.43 RV : 91 ———————- حدضررنوسانی = 172632 حمایت: 166200|™|مقاومت: 191600 —————— تابلو: 45 | تکنیکال: 65 | ————————— Bosedoo زمان1401/2/21،‏ 12:11:04

نکته امروز : رشد وحشتناک دلار و طلا خسته نباشید

قیمت جدید کالاها اعلام شد! مرغ 60 هزار تومان ! تخم مرغ 76 هزار تومان! شیر 800 گرمی نایلون 15 هزار تومان

قیمت جدید کالاها اعلام شد!  مرغ 60 هزار تومان ! تخم مرغ 76 هزار تومان! شیر
قیمت جدید کالاها اعلام شد! مرغ 60 هزار تومان ! تخم مرغ 76 هزار تومان! شیر