قیمت به 28k رسید امیدوارم باتوجه به تحلیل پله ای خریداری کرده باشید… خی

قیمت به 28k رسید امیدوارم باتوجه به تحلیل پله ای خریداری کرده باشید... خیلی جالبه: تو کشور ما وقتی قیمت هرچیز میره بالا همه برای خرید حمله ور میشن ب

قیمت به 28k رسید امیدوارم باتوجه به تحلیل پله ای خریداری کرده باشید… خیلی جالبه: تو کشور ما وقتی قیمت هرچیز میره بالا همه برای خرید حمله ور میشن بهش اما قبل از اون وقتی که ارزون بود هیچکس نمیخرید این داستان تلخ تو بازار کریپتو هم صدق میکنه…

قیمت به 28k رسید  امیدوارم باتوجه به تحلیل پله ای خریداری کرده باشید...  خی
قیمت به 28k رسید امیدوارم باتوجه به تحلیل پله ای خریداری کرده باشید… خی