درصورتی که خبری از حمایت های ایلان ماسک نشود با دوج باید خداحافظی کنیم و ب

درصورتی که خبری از حمایت های ایلان ماسک نشود با دوج باید خداحافظی کنیم و بزودی به زیر 1 سنت سقوط میکند @irantrade24

درصورتی که خبری از حمایت های ایلان ماسک نشود با دوج باید خداحافظی کنیم و بزودی به زیر 1 سنت سقوط میکند @irantrade24

درصورتی که خبری از حمایت های ایلان ماسک  نشود با دوج باید خداحافظی کنیم و ب
درصورتی که خبری از حمایت های ایلان ماسک نشود با دوج باید خداحافظی کنیم و ب