تو این کانال 42 هزار نفره و پیج 10 هزار نفره. 500 نفر همراه واقعی پیدا کنیم

تو این کانال 42 هزار نفره و پیج 10 هزار نفره. 500 نفر همراه واقعی پیدا کنیم

تو این کانال 42 هزار نفره و پیج 10 هزار نفره. 500 نفر همراه واقعی پیدا کنیم با همونا هر سهمی رو میتونیم اوکی میکنیم… اول این سهم رو ورود میکنیم و اعتماد سازی،واسه سهمای بعدی قطعا فیلتر میشن اعضا تا بدونیم واقعا کیا همراه بودن و هستن