مهم برای ختوقا شرکت مبدل خودروی پاک از زیرمجموعه های ختوقا در گزارش 12ماهه

..... اینم خبر رانتی من این خبر من زودتر اعلام کرم ولی نبود گوش شنوا مهم برای ختوقا شرکت مبدل خودروی پاک از زیرمجموعه های ختوقا در گزارش 12ماهه به سو

مهم برای ختوقا شرکت مبدل خودروی پاک از زیرمجموعه های ختوقا در گزارش 12ماهه به سود 2361 میلیارد ریالی رسیده است که در مدت مشابه قبل این عدد 969 میلیارد ریال بود /بتاسهم

این خبر من زودتر اعلام کرم ولی نبود گوش شنوا

….. اینم خبر رانتی من