قیمت جدید کالاها اعلام شد! مرغ 60 هزار تومان ! تخم مرغ 76 هزار تومان! شیر

قیمت جدید کالاها اعلام شد! مرغ 60 هزار تومان ! تخم مرغ 76 هزار تومان! شیر 800 گرمی نایلون 15 هزار تومان منتظر افزایش نرخ وحشتانک دارو هم باشید ! افز

قیمت جدید کالاها اعلام شد! مرغ 60 هزار تومان ! تخم مرغ 76 هزار تومان! شیر 800 گرمی نایلون 15 هزار تومان منتظر افزایش نرخ وحشتانک دارو هم باشید ! افزایش 3 برابری دارو در راه است !! زراعت غذایی دارویی

قیمت جدید کالاها اعلام شد!  مرغ 60 هزار تومان ! تخم مرغ 76 هزار تومان! شیر
قیمت جدید کالاها اعلام شد! مرغ 60 هزار تومان ! تخم مرغ 76 هزار تومان! شیر