شاخص کل این سناریو رو هم میتوان براش در نظر گرفت: اینکه الگوی سر و شانه بزن

شاخص کل این سناریو رو هم میتوان براش در نظر گرفت: اینکه الگوی سر و شانه بزنه بره تا 1900 بعد بیاد به خط گردن پولبک بزنه و ادامه روند صعودی. یا اینکه ا

شاخص کل این سناریو رو هم میتوان براش در نظر گرفت: اینکه الگوی سر و شانه بزنه بره تا 1900 بعد بیاد به خط گردن پولبک بزنه و ادامه روند صعودی. یا اینکه از نزدیکای 1700 دوباره اصلاح کنه تا 1450 و بعدش ادامه مسیر صعودی. 01/02/22

شاخص کل این سناریو رو هم میتوان براش در نظر گرفت: اینکه الگوی سر و شانه بزن
شاخص کل این سناریو رو هم میتوان براش در نظر گرفت: اینکه الگوی سر و شانه بزن