بچه ها در جریان هستین که تولدمه امشب انرژی3 خرید: محدوده 6000 تومان اهدا

بچه ها در جریان هستین که تولدمه امشب انرژی3 خرید: محدوده 6000 تومان اهداف : 7850 11200 14680 حد ضرر کوتاه مدت و نوسان گیران : تثبیت قیمت پایانی

انرژی3 خرید: محدوده 6000 تومان اهداف : 7850 _ 11200 _14680 حد ضرر کوتاه مدت و نوسان گیران : تثبیت قیمت پایانی پایین تر از 5900 تومان حد ضرر میان مدت: 5280 تومان

انرژی3  خرید: محدوده 6000 تومان   اهداف : 7850   11200  14680  حد ضرر کوتاه
انرژی3 خرید: محدوده 6000 تومان اهداف : 7850 11200 14680 حد ضرر کوتاه

بچه ها در جریان هستین که تولدمه امشب

میخوام به عشق همتون و روز تولدم یک هفته VIP را رایگان کنم قفل کانالو 5 دقیقه بمناسبت 35 سالگیم باز کردم