گندم 5.2%+ 1169 سنت دلار/بوشل شاخص قیمت گندم شیکاگو امروز نیز صعودی بود و 5

گندم 5.2%+ 1169 سنت دلار/بوشل شاخص قیمت گندم شیکاگو امروز نیز صعودی بود و 5.2%+ رشد کرد ... دنیا شاهد خشکسالی و کاهش تولید گندم در فرانسه و آمریکا اس

گندم 5.2%+ 1169 سنت دلار/بوشل شاخص قیمت گندم شیکاگو امروز نیز صعودی بود و 5

گندم 5.2%+ 1169 سنت دلار/بوشل شاخص قیمت گندم شیکاگو امروز نیز صعودی بود و 5.2%+ رشد کرد … دنیا شاهد خشکسالی و کاهش تولید گندم در فرانسه و آمریکا است وزارت کشاورزی آمریکا تخمین زده که تولید گندم جهانی در فصل فعلی کاشت، کمترین یکساله باشد! … همزمان روسیه همچنان مانع پهلوگیری کشتی های حمل گندم از مبدا اوکرایین می شود انتظار میرود با کاهش تولید گندم و اعمال محدودیت صادراتی از سوی هند و دیگر کشورها که با هدف افزایش موجودی استراتژیک گندم و کاهش قیمت در بازار داخلی صورت می گیرد، قیمتهای جهانی بیش از گذشته افزایش یابد کامودیتی وضعیت روسیه در تولید گندم بهتر از بقیه کشورها بوده و انتظار رکورد تاریخی تولید و قیمتها، وضعیت مالی کشاورزان این کشور را تقویت کرده است و ایران با توجه به ارتباط دوستانه، میتواند بر تامین نیاز خود از آن کشور حساب کند

گندم 5.2%+ 1169 سنت دلار/بوشل شاخص قیمت گندم شیکاگو امروز نیز صعودی بود و 5
گندم 5.2%+ 1169 سنت دلار/بوشل شاخص قیمت گندم شیکاگو امروز نیز صعودی بود و 5