نه هیچ انسانی دشمن توست و نه هیچ انسانی دوست تو ؛ بلکه تمام انسان‌ها آموزگا

نه هیچ انسانی دشمن توست و نه هیچ انسانی دوست تو ؛ بلکه تمام انسان‌ها آموزگاران تواند. فردریش نیچه فیلسوف شهیر آلمانی صبح‌تون بخیر ===================

نه هیچ انسانی دشمن توست و نه هیچ انسانی دوست تو ؛ بلکه تمام انسان‌ها آموزگاران تواند. فردریش نیچه فیلسوف شهیر آلمانی صبح‌تون بخیر ======================

نه هیچ انسانی دشمن توست و نه هیچ انسانی دوست تو ؛ بلکه تمام انسان‌ها آموزگا
نه هیچ انسانی دشمن توست و نه هیچ انسانی دوست تو ؛ بلکه تمام انسان‌ها آموزگا