پ.ن1: بنظر میرسد با توجه به اعتراضات مردمی در برخی شهرهای استان خوزستان، چه

پ.ن1: بنظر میرسد با توجه به اعتراضات مردمی در برخی شهرهای استان خوزستان، چهارمحال بختیاری و لرستان نسبت به گرانی های اخیر این خبر در حال انتشار است. پ

پ.ن1: بنظر میرسد با توجه به اعتراضات مردمی در برخی شهرهای استان خوزستان، چه

پ.ن1: بنظر میرسد با توجه به اعتراضات مردمی در برخی شهرهای استان خوزستان، چهارمحال بختیاری و لرستان نسبت به گرانی های اخیر این خبر در حال انتشار است. پ.ن2: در زمان آزاد سازی نرخ بنزین چنین اتفاقی نیز رخ داد و آبشده از لحظه قطع اینترنت از 1840 ب 1883 رسید و سپس پس از اتصال اینترنت از 1883 ب 1795 و از 1795 ب 2130 در ماه بعد افزایش یافت.