هرات نـــقـدۍ 29,650 خــریـدار هرات فـردایی 29,260 خــریـدار هرات نـــقـد

هرات نـــقـدۍ 29,410 خــریـدار هرات فـردایی 29,260 خــریـدار آبشده فردایی 5,974 خرید
حباب آبشده با دلار : 116,040


60 خط سود از

هرات فـردایی 29,260 خــریـدار

هرات نـــقـدۍ 29,410 خــریـدار

چارت سکه اهداف رویت شده هدف 14000

هرات نـــقـدۍ 29,650 خــریـدار

آبشده فردایی 5,974 خرید
حباب آبشده با دلار : 116,040

60 خط سود از صبح برکت

هرات شنـبه‌ای 29,930 فروشنده

1823.00 1822.88 1823.13