نوسان از کف چهارشنبه 21 اردیبهشت وشهر جهرم هر دو بازار پایه ان و ریسکی ولی

نوسان از کف چهارشنبه 21 اردیبهشت وشهر جهرم هر دو بازار پایه ان و ریسکی ولی با توجه به جو مثبت بازار میتونید واچ کنید واچ لیست سه شنبه عالی بودن دبالک

نوسان از کف چهارشنبه 21 اردیبهشت وشهر جهرم هر دو بازار پایه ان و ریسکی ولی

نوسان از کف
چهارشنبه 21 اردیبهشت
وشهر جهرم
هر دو بازار پایه ان و ریسکی ولی با توجه به جو مثبت بازار میتونید واچ کنید

واچ لیست سه شنبه عالی بودن دبالک مثبت نیم مچ شد و با صف تموم کرد دروز هم صف به صفو داد
حساب کن همین هفته این فیلتر چند تا نوسان عالی و صف به صف داده😂
نوش جان اعضایی که پیگیر این فیلترن🌹🙌

نوسان از کف چهارشنبه 21 اردیبهشت وشهر جهرم هر دو بازار پایه ان و ریسکی ولی
نوسان از کف چهارشنبه 21 اردیبهشت وشهر جهرم هر دو بازار پایه ان و ریسکی ولی

عملکرد هفتگی
اینم از وضعیت این هفته مون
شکر🌹🔥

عملکرد هفتگی اینم از وضعیت این هفته مون شکر
عملکرد هفتگی اینم از وضعیت این هفته مون شکر