بار دیگر قفل کانال باز شد شرمنده باید سریع پاک کنم همه نمیتونن بدون هزینه

بار دیگر قفل کانال باز شد

بار دیگر قفل کانال باز شد

شرمنده باید سریع پاک کنم همه نمیتونن بدون هزینه وارد بشوند فقط 7نفربدون پ

شرمنده باید سریع پاک کنم همه نمیتونن بدون هزینه وارد بشوند فقط 7نفربدون پول مابقی باید هزینه 500هزار تومنی بپردازند تا واردشوند فقط 10نفربدو