زمانیکه، بهمن ،در کوه ها شکل می گیرد کار خود را با حجم کم و سرعت کم آغاز می

زمانیکه، بهمن ،در کوه ها شکل می گیرد کار خود را با حجم کم و سرعت کم آغاز می کند و هرچه به پایین می آید حجم بیشتر و سرعت حرکتی نیز بیشتر می شود. در برا

زمانیکه، بهمن ،در کوه ها شکل می گیرد کار خود را با حجم کم و سرعت کم آغاز می

زمانیکه، بهمن ،در کوه ها شکل می گیرد
کار خود را با حجم کم و سرعت کم آغاز می کند و هرچه به پایین می آید حجم بیشتر و سرعت حرکتی نیز بیشتر می شود.
در برابر این سرعت و حجم بهمن،تنها یک نفر می تواند مبارزه کند،آن هم‌شخصی نیست جز دروغگو.

در کشورهای جهان سوم،وقتی موج تورمی استارت می زند،کار خود را با حجم کم(تورم کم)و سرعت کم(سیکل های زمانی طولانی)آغاز می کند
و هر چه جلو می آید،حجم و سرعت آن بیشتر می شود.

همانگونه ک هیچ شخصی با هیچ ابزاری نمی تواند جلوی ریزش بهمن را در پایین کوه بگیرد،
موج تورمی حجیم شده را هیچ شخصی نمی تواند کنترل کند.
ریزش بهمن بعضا منجر به مسدود شدن راه های ارتباطی
و موج های تورمی حجیم شده منجر به ورشکستگی بانک های مرکزی و فروپاشی اقتصادها می گردد.