عوارض صادراتی این تصمیم اخیر مبنی بر عوارض وضع کردن برای صادرات غیر کارشناس

عوارض صادراتی این تصمیم اخیر مبنی بر عوارض وضع کردن برای صادرات غیر کارشناسی ترین و بدترین تصمیمی بود که می توان اخذ کرد. این موضوع کاملاً بیانگر استی

عوارض صادراتی این تصمیم اخیر مبنی بر عوارض وضع کردن برای صادرات غیر کارشناس

عوارض صادراتی

این تصمیم اخیر مبنی بر عوارض وضع کردن برای صادرات غیر کارشناسی ترین و بدترین تصمیمی بود که می توان اخذ کرد.
این موضوع کاملاً بیانگر استیصال فکری، ذهنی و تصمیم گیری بدنه کارشناسی دولت است.

بنظر بنده این موضوع یا بطور کلی لغو می شود و یا اصلاحات اساسی خواهد کرد.