بیشترین زیان در هفته ای که گذشت 20 نماد فوق بیشترین کاهش قیمت را داشتند./شن

بیشترین زیان در هفته ای که گذشت 20 نماد فوق بیشترین کاهش قیمت را داشتند./شناسایی تحرکات ======================

بیشترین زیان

در هفته ای که گذشت 20 نماد فوق بیشترین کاهش قیمت را داشتند./شناسایی تحرکات

======================

بیشترین زیان در هفته ای که گذشت 20 نماد فوق بیشترین کاهش قیمت را داشتند./شن
بیشترین زیان در هفته ای که گذشت 20 نماد فوق بیشترین کاهش قیمت را داشتند./شن