خودرو هفتگی سقف کانال رو شکسته و از کندلهای این چند هفته معلومه که اصلاح اخ

خودرو هفتگی سقف کانال رو شکسته و از کندلهای این چند هفته معلومه که اصلاح اخیر پولبک بوده و آماده ادامه حرکت صعودی است. همزمان خبرهای مثبت از احیای مذا

خودرو
هفتگی

سقف کانال رو شکسته و از کندلهای این چند هفته معلومه که اصلاح اخیر پولبک بوده و آماده ادامه حرکت صعودی است.

همزمان خبرهای مثبت از احیای مذاکرات هم به گوش میرسد.
01/02/22

خودرو هفتگی سقف کانال رو شکسته و از کندلهای این چند هفته معلومه که اصلاح اخ
خودرو هفتگی سقف کانال رو شکسته و از کندلهای این چند هفته معلومه که اصلاح اخ