اولیانوف: روسیه اکنون نمی تواند کمکی به نهایی سازی توافق احیای برجام کند ا

اولیانوف: روسیه اکنون نمی تواند کمکی به نهایی سازی توافق احیای برجام کند اولیانوف نوشت: «اگر تحت شرایط متفاوت دیگری بودیم، روسیه احتمالا می توانست به

اولیانوف: روسیه اکنون نمی تواند کمکی به نهایی سازی توافق احیای برجام کند ا

اولیانوف: روسیه اکنون نمی تواند کمکی به نهایی سازی توافق احیای برجام کند
اولیانوف نوشت:
🔹«اگر تحت شرایط متفاوت دیگری بودیم، روسیه احتمالا می توانست به طرفین (ایران و امریکا) برای نهایی سازی توافق احیای برجام کمک کند، ولی اکنون نه»/انتخاب

====

خاک تو سر روسفیلهای وطن فروش