معامله شخصی خودم البته ٨١٢ رو ندید ٨١٢.٥٠ رو دید و سودشم در گزارش ٣٥ پی

معامله شخصی خودم البته ٨١٢ رو ندید ٨١٢.٥٠ رو دید و سودشم در گزارش ٣٥ پیپ حساب میکنیم و پیام بالا اصلاح میشه جهت شفافیت بیشتر

معامله شخصی خودم 🤩🤩🔥🔥

✅البته ٨١٢ رو ندید ٨١٢.٥٠ رو دید و سودشم در گزارش ٣٥ پیپ حساب میکنیم و پیام بالا اصلاح میشه جهت شفافیت بیشتر

معامله شخصی خودم     البته ٨١٢ رو ندید ٨١٢.٥٠ رو دید و سودشم در گزارش ٣٥ پی
معامله شخصی خودم البته ٨١٢ رو ندید ٨١٢.٥٠ رو دید و سودشم در گزارش ٣٥ پی