دسبحان /آپدیت تکمیل پولبک دسبحان به مقاومت شکسته شده ، اهداف کوتاه و میان م

دسبحان /آپدیت تکمیل پولبک دسبحان به مقاومت شکسته شده ، اهداف کوتاه و میان مدت پیش روی سهم در محدوده 1138 و 1506 تومان قرار دارد، حد ضرر 850 تومان،

دسبحان /آپدیت
تکمیل پولبک دسبحان به مقاومت شکسته شده ،

اهداف کوتاه و میان مدت پیش روی سهم در محدوده 1138 و 1506 تومان قرار دارد،
حد ضرر 850 تومان،

دسبحان /آپدیت تکمیل پولبک دسبحان به مقاومت شکسته شده ، اهداف کوتاه و میان م
دسبحان /آپدیت تکمیل پولبک دسبحان به مقاومت شکسته شده ، اهداف کوتاه و میان م