توییت جدید ایلان ماسک خبر از بوجود اومدن اختلال تو خرید توییتر میده مواظب

توییت جدید ایلان ماسک خبر از بوجود اومدن اختلال تو خرید توییتر میده مواظب باشید‼

توییت جدید ایلان ماسک خبر از بوجود اومدن اختلال تو خرید توییتر میده مواظب باشید‼️

توییت جدید ایلان ماسک خبر از بوجود اومدن اختلال  تو خرید توییتر میده مواظب
توییت جدید ایلان ماسک خبر از بوجود اومدن اختلال تو خرید توییتر میده مواظب