و اما تاثیر حذف ارز ترجیحی بر افزایش هزینه‌های تولید روغن غمارگ می‌گوید قیم

و اما تاثیر حذف ارز ترجیحی بر افزایش هزینه‌های تولید روغن غمارگ می‌گوید قیمت مواد اولیه برای این شرکت بین 500 تا 600 درصد افزایش یافته خبر کانال بورسی

و اما تاثیر حذف ارز ترجیحی بر افزایش هزینه‌های تولید روغن

غمارگ می‌گوید قیمت مواد اولیه برای این شرکت بین 500 تا 600 درصد افزایش یافته
خبر کانال بورسی ادمین

و اما تاثیر حذف ارز ترجیحی بر افزایش هزینه‌های تولید روغن غمارگ می‌گوید قیم
و اما تاثیر حذف ارز ترجیحی بر افزایش هزینه‌های تولید روغن غمارگ می‌گوید قیم