نقشه جدید کرونایی ایران شهرهای قرمز و نارنجی به صفر رسید براساس رنگ‌بندی

نقشه جدید کرونایی ایران شهرهای قرمز و نارنجی به صفر رسید براساس رنگ‌بندی کرونایی وزارت بهداشت تعداد شهرهای زرد از 319 به 259 شهر رسید و تعداد شهرهای

نقشه جدید کرونایی ایران شهرهای قرمز و نارنجی به صفر رسید براساس رنگ‌بندی

نقشه جدید کرونایی ایران

📍شهرهای قرمز و نارنجی به صفر رسید

🔹️براساس رنگ‌بندی کرونایی وزارت بهداشت تعداد شهرهای زرد از 319 به 259 شهر رسید و تعداد شهرهای آبی از 125 به 189 شهر افزایش یافت. هیچ شهری هم در وضعیت نارنجی و قرمز قرار ندارد.

مرجع فوری‌ترین تحلیل‌های بورسی

نقشه جدید کرونایی ایران  شهرهای قرمز و نارنجی به صفر رسید  براساس رنگ‌بندی
نقشه جدید کرونایی ایران شهرهای قرمز و نارنجی به صفر رسید براساس رنگ‌بندی