ایران مثل خر در گل گیر کرده است یا روسیه؟ اولیانوف در پاسخ به کاربر ایرانی

ایران مثل خر در گل گیر کرده است یا روسیه؟ اولیانوف در پاسخ به کاربر ایرانی که نوشته بود: «اکنون به فکر خود باشید که عین خر در گِل گیر کرده اید» گفت :

⭕️ایران مثل خر در گل گیر کرده است یا روسیه؟

🔰اولیانوف در پاسخ به کاربر ایرانی که نوشته بود: «اکنون به فکر خود باشید که عین خر در گِل گیر کرده اید» گفت : ما یا شما؟
طنز تلخ

ایران مثل خر در گل گیر کرده است یا روسیه؟  اولیانوف در پاسخ به کاربر ایرانی
ایران مثل خر در گل گیر کرده است یا روسیه؟ اولیانوف در پاسخ به کاربر ایرانی

👆😶