صبر کنید نقطه ورود میدم آماده لایو ترید باشید Ftm long lv20 cross en:0.269

Ftm long lv20 cross en:0.269 اردر بزارید Ada short lv 20 cross 3% آماده لایو ترید باشید صبر کنید نقطه ورود میدم من توی سودم اردر بزارید نقطه ورود من ا

🚨آماده لایو ترید باشید

Ada
short
lv 20 cross
3%

صبر کنید نقطه ورود میدم

من توی سودم
اردر بزارید نقطه ورود من
اگر گرفت وارد بشید بچه ها

من توی سودم اردر بزارید نقطه ورود من اگر گرفت وارد بشید بچه ها
من توی سودم اردر بزارید نقطه ورود من اگر گرفت وارد بشید بچه ها

Ftm
long
lv20 cross
en:0.269 اردر بزارید