کنترل ریسک با پورتفوی متنوع صندوق مختلط زیتون با دارایی همزمان بخش سهامی و

گزارش امروز: سکرد منفی و فرصت بررسی کیمیاتک صف خرید سیمرغ صف خرید غسالم صف سپید صف زقیام صف کنترل ریسک با پورتفوی متنوع صندوق مختلط زیتون با دارایی هم

گزارش امروز:
سکرد منفی و فرصت بررسی
کیمیاتک صف خرید
سیمرغ صف خرید
غسالم صف
سپید صف
زقیام صف

غشهداب صف خرید و خروج از کانال نزولی👆

سکرد از منفی 2.5 به صف خرید 👆👌

کنترل ریسک با پورتفوی متنوع صندوق مختلط زیتون با دارایی همزمان بخش سهامی و

🔒کنترل ریسک با پورتفوی متنوع

صندوق مختلط زیتون با دارایی همزمان بخش سهامی و درآمدثابت، مجهز به کنترل ریسک در روزهای منفی و سودآوری مناسب در روزهای مثبت است.

🔺بخش سهامی صندوق زیتون با بازدهی ٣٢ درصدی در سه ماه اخیر توانسته رشدی بالاتر از شاخص کل ١٩/٩٣ داشته باشد.

🔻همچنین در روزهای منفی بازار با وجود اوراق درآمد ثابت کمترین ضرر به پورتفوی شما وارد می‌شود.

✅ خرید با جستجوی نماد «زیتون» از طریق سامانه معاملاتی همه کارگزاری‌ها

🔸اطلاعات بیشتر:

🔗 yun.ir/yh91z9
🔗

کنترل ریسک با پورتفوی متنوع صندوق مختلط زیتون با دارایی همزمان بخش سهامی و
کنترل ریسک با پورتفوی متنوع صندوق مختلط زیتون با دارایی همزمان بخش سهامی و