خریداران کم کم دل و جرات بیشتری پیدا می‌کنند! بازار کوچک ها را خوب می خرد!

بازار کوچک ها را خوب می خرد! خودرویی را خوب می فروشد! تصور اشتباه درباره واردات این است که واردات آزاد شود قیمت کاهش می‌یابد! آیا واردات قرار هست بدون

خریداران کم کم دل و جرات بیشتری پیدا می‌کنند!

بازار کوچک ها را خوب می خرد! خودرویی را خوب می فروشد! تصور اشتباه درباره وا

بازار کوچک ها را خوب می خرد! خودرویی را خوب می فروشد!

تصور اشتباه درباره واردات این است که واردات آزاد شود قیمت کاهش می‌یابد!

آیا واردات قرار هست بدون حقوق گمرکی و عوارض واردات باشد؟

قطعا خیر!
بین 130 تا 170 درصد مجموعا عوارض و حقوق گمرکی لحاظ میشه که باعث میشه واردات هم در صورت آزادسازی به قیمت های پایین به دست مصرف کننده نرسه!