کی ب سی سیگنال دیروز دومین صف خرید زبینا سومین صف خرید سنگین وپست محدوده ور

وپست محدوده ورود 400 هدف 600 حدضرر 350 1401/02/24 زبینا سومین صف خرید سنگین ضررکردن درvip کانالمون ممنون وهر روز سود ودرهرماه حداقل سود 40درصد برای ج

وپست

محدوده ورود 400

هدف 600

حدضرر 350

1401/02/24

کی ب سی سیگنال دیروز دومین صف خرید

زبینا سومین صف خرید سنگین

قلرست صف خریدسنگین سیگنال خصوصی در 2000وسیگنال عمومی در 2400

ضررکردن درvip کانالمون ممنون☝️ وهر روز سود ودرهرماه حداقل سود 40درصد برای جبران ضررهاتون به ادمین پیام بدین👇

ضررکردن درvip کانالمون ممنون  وهر روز سود ودرهرماه حداقل سود 40درصد برای جب
ضررکردن درvip کانالمون ممنون وهر روز سود ودرهرماه حداقل سود 40درصد برای جب