پرام ریخت اینقد دقیق گف خودرو صف فروش میشه هیچ سهمی تو این بازار و تورم ضر

تحلیل دقیق از بازار بورس و شاخص بانظر علی مرادی این پیام کاملا(secretly)محرمانه است هیچ سهمی تو این بازار و تورم ضرر نخواهد داد سهام خودتون رو با ضرر

هیچ سهمی تو این بازار و تورم ضرر نخواهد داد سهام خودتون رو با ضرر نفروشید

تحلیل دقیق از بازار بورس و شاخص
بانظر علی مرادی👇

این پیام کاملا(secretly)محرمانه است🔴

👍👍👍👍

پرام ریخت😐😐 اینقد دقیق گف خودرو صف فروش میشه👆