البته 40 میلیون دلار میشه نه 4 میلیون دلار اشتباه نوشتم البته دیگ یک سوم ت

دوستانی که در مورد این لونا تو پی وی سئوال میپرسن دیگ جوابی نمیدم لینک گروه عمومی رو قبلن گذاشتم بازم قرار میدم اگه کسی سئوال داره اونجا بپرسه البته 4

البته 40 میلیون دلار میشه نه 4 میلیون دلار اشتباه نوشتم😂😂

البته دیگ یک سوم تعداد لونا رو سیو کردم و اصل پولو کشیدمش بیرون که رقم از این پایین تر میشه

دوستانی که در مورد این لونا تو پی وی سئوال میپرسن دیگ جوابی نمیدم لینک گروه عمومی رو قبلن گذاشتم بازم قرار میدم اگه کسی سئوال داره اونجا بپرسه👇👇