ایران‌خودرو توبه نامه نوشته، همه مدیرانش هم امضا کردن که دیگه ماشین نصفه نی

ایران‌خودرو توبه نامه نوشته، همه مدیرانش هم امضا کردن که دیگه ماشین نصفه نیمه ندن دست مردم خدایا خودت بزن تو کمر اینا ما یذره دلمون خنک شه، بخندیم!

ایران‌خودرو توبه نامه نوشته، همه مدیرانش هم امضا کردن که دیگه ماشین نصفه نی
ایران‌خودرو توبه نامه نوشته، همه مدیرانش هم امضا کردن که دیگه ماشین نصفه نی