سیمان: سرود، سخوز، سیتا، سصوفی، سدور، سیلام، سمازن، سشمال، سجام، ساروم، سکر

سیمان: سرود، سخوز، سیتا، سصوفی، سدور، سیلام، سمازن، سشمال، سجام، ساروم، سکر

ونوینبروزرسانیدیروز تذکرات لازم رو در مورد ونوین در قالب دو چارت همزمان گفت

سه شنبه سی و یک خرداد ، ونوین

ونوینبروزرسانیدیروز تذکرات لازم رو در مورد ونوین در قالب دو چارت همزمان گفتم.وامروز بیشتر از 100میلیون تقاضا در سقف قیمتی رو شاهدیم .
ونوینبروزرسانیدیروز تذکرات لازم رو در مورد ونوین در قالب دو چارت همزمان گفتم.وامروز بیشتر از 100میلیون تقاضا در سقف قیمتی رو شاهدیم .

ونوین
بروزرسانی

دیروز تذکرات لازم رو در مورد ونوین در قالب دو چارت همزمان گفتم.وامروز بیشتر از 100میلیون تقاضا در سقف قیمتی رو شاهدیم .

آریان
صف خرید

مبینبروزرسانیچارت قبل و چارت جدید این چارت رو اپدیت کردم که ببینیم در مسیر

مبینبروزرسانیچارت قبل و چارت جدید این چارت رو اپدیت کردم که ببینیم در مسیر صعود به این بزرگی هم ردزهای مثبت و هم منفی داشتیم .تحلیل میکنیم بررسی میکنی
مبینبروزرسانیچارت قبل و چارت جدید این چارت رو اپدیت کردم که ببینیم در مسیر صعود به این بزرگی هم ردزهای مثبت و هم منفی داشتیم .تحلیل میکنیم بررسی میکنی

مبین
بروزرسانی

چارت قبل و چارت جدید
این چارت رو اپدیت کردم که ببینیم در مسیر صعود به این بزرگی هم ردزهای مثبت و هم منفی داشتیم .
تحلیل میکنیم
بررسی میکنیم
مدیریت سرمایه
پایبندی به تحلیل
مراحل ترید

آریانبروزرسانیخیلی خوب از محدوده حمایتی که مشخص شده بود برگشت و با صف خرید عالی به کار خودش پایان داد
آریانبروزرسانیخیلی خوب از محدوده حمایتی که مشخص شده بود برگشت و با صف خرید عالی به کار خودش پایان داد

آریان
بروزرسانی

خیلی خوب از محدوده حمایتی که مشخص شده بود برگشت و با صف خرید عالی به کار خودش پایان داد

نمادهایی که امروز ورود پول‌هوشمند داشته‌اند: فعالیتهای هنری: خدمات فنی و مه

سه شنبه سی و یک خرداد ، شیمیایی، ورود پول، ماشین آلات، فلزات اساسی، خودرو، خزامیا، زراعت، سمگا، ثپردیس، فنوال، دارویی، سدشت، وگستر، آریا، وسنا، شپارس، غدشت، تکمبا، سپاها، وپویا، کگاز، کنور، وپاسار، قمرو، ثغرب، تکنو، پلاسک، سباقر، شدوص، فرآور، دماوند، کساپا، تفیرو، بزاگرس، سصوفی

🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢

💢 نمادهایی که امروز ورود پول‌هوشمند داشته‌اند:

💢 فعالیتهای هنری:
💢 خدمات فنی و مهندسی:
💢 رایانه: سپ
💢 فعالیت مهندسی:
💢اطلاعات و ارتباطات:
💢انبوه سازی: ثغرب، ثفارس، ثپردیس، ثامان
💢 فعالیتهای کمکی: امین
💢بیمه:
💢حمل و نقل:
💢حمل و نقل آبی:
💢 مخابرات:
💢 سایر واسطه گری های مالی:
💢 بانک ها: وپاسار، سامان
💢 سرمایه گذاریها: وگستر، وپویا ، فلات، ومشان، آریان، وسنا
💢 هتل: سمگا
💢سیمان: سباقر، سمازن، سپاها، سصوفی، سدشت، ساوه، سهگمت
💢سایر محصولات کانی غیرفلزی: کساپا، کگاز
💢 کاشی:
💢تجارت عمده:
💢خرده فروشی:
💢پیمانکاری صنعتی:
💢 محصولات شیمیایی: شدوص، شپارس
💢محصولات دارویی:
💢محصولات غذایی: غدشت
💢 عرضه برق و گاز: بزاگرس، دماوند
💢 شرکتهای چند رشته ای:
💢قندوشکر: قمرو
💢 خودرو: خزامیا
💢ساخت دستگاه های ارتباطی:
💢 ماشین آلات برقی:
💢ماشین آلات: تکمبا، تکنو، تفیرو
💢ساخت محصولات فلزی:
💢فلزات اساسی: کویر، فنوال، فگستر
💢 تولید محصولات کامپیوتری:
💢 فرآورده‌های نفتی: شبهرن
💢 لاستیک: پشاهن، پلاسک
💢 منسوجات:
💢انتشار:
💢 محصولات چوبی:
💢 محصولات کاغذی:
💢دباغی:
💢 استخراج کانه های فلزی: کنور
💢 استخراج سایر معادن:
💢 استخراج نفت و گاز:
💢 استخراج زغال سنگ:
💢زراعت:


1401 03 29

نمادهایی که امروز خروج پول‌هوشمند داشته‌اند: فعالیتهای هنری: خدمات فنی و مه

سه شنبه سی و یک خرداد ، شیمیایی، ماشین آلات، فلزات اساسی، خروج پول، خودرو، زراعت، وتجارت، میدکو، غاذر، دارویی، فنورد، خاور، کسرام، قجام، کرماشا، ولانا، ثنور، کسرا، فرآور، کی بی سی، سجام، وپترو

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴

💢 نمادهایی که امروز خروج پول‌هوشمند داشته‌اند:

💢 فعالیتهای هنری:
💢 خدمات فنی و مهندسی:
💢اطلاعات و ارتباطات:
💢رایانه:
💢 فعالیتهای مهندسی:
💢انبوه سازی: ثنور
💢 فعالیتهای کمکی:
💢بیمه: وسین، بساما
💢مخابرات:
💢 حمل و نقل آبی: حخزر
💢حمل و نقل: حشکوه، حپارسا
💢 سایرواسطه گری های مالی: ولانا، ولبهمن
💢بانکها: وخاور، وتجارت
💢سرمایه گذاری ها: آتوس
💢هتل:
💢سایر محصولات کانی غیرفلزی: کتوکا، کسرام
💢سیمان: ساروج، سجام
💢کاشی:
💢 تجارت عمده:
💢 پیمانکاری صنعتی:
💢 محصولات شیمیایی: شفن، شتوکا، خراسان، شلرد، وپترو، کرماشا، زاگرس
💢 محصولات دارویی: کی بی سی، دارو، دسبخا
💢 محصولات غذایی: غاذر
💢 عرضه برق و گاز:
💢 شرکتهای چند رشته ای:
💢قند و شکر: قجام، قتربت
💢خودرو: خپویش، خمحور
💢 دستگاههای ارتباطاتی:
💢ماشین آلات برقی:
💢ماشین آلات:
💢ساخت محصولات فلزی:
💢فلزات اساسی: میدکو، فنورد
💢 تولید محصولات کامپیوتری:
💢لاستیک :
💢 انتشارات:
💢 محصولات چوبی:
💢 محصولات کاغذی:
💢منسوجات:
💢استخراج سایر معادن:
💢 فرآورده های نفتی:
💢دباغی:
💢 استخراج کانه های فلزی:
💢 استخراج زغال سنگ:
💢 استخراج نفت و گاز:
💢 زراعت:


1401 03 29

نمادهایی که امروز ورود پول داشتند و به همراه ورود پول کد به کد انجام شده اس

سه شنبه سی و یک خرداد ، ورود پول، سمگا، کد به کد، چافست

⚜🔴🔴🔴🟢🟢🟢⚪️🟢🟢🟢🔴🔴🔴⚜

نمادهایی که امروز ورود پول داشتند و به همراه ورود پول کد به کد انجام شده است.
⚜🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴🟢

✅رایانه: سپ
✅ انبوه سازی: ثامان
✅ بانکها : دی
✅ هتل: سمگا
✅ سیمان: سمازن
✅ شرکتهای چند رشته ای: وبانک
✅ لاستیک: پشاهن
✅انتشارات: چافست

💢ورود پول به همراه کد به کد در یک روز معاملاتی نمی‌تواند ملاک عمل باشد و فقط جنبه آماری دارد.


1401 03 29

شاخص کل 1,545,963 1,775 شاخص هم وزن 425,360 178 ارزش معاملات بورس 3,703 میل

سه شنبه سی و یک خرداد ، برترین گروه، ارزش معاملات، شیمیایی، پول حقیقی، خروج پول، ارزش بازار، خودرو، شاخص کل، شبندر، شاخص هم وزن، کچاد، خروج پول حقیقی، وگردش، وصندوق، پارتا، ثالوند، ارزش معاملات بورس، ارزش معاملات فرابورس، معاملات بلوکی، فرابورس، بازار بورس، ارزش بازار بورس، بورس

شاخص کل 1,545,963 1,775 شاخص هم وزن 425,360 178 ارزش معاملات بورس 3,703 میلیارد تومان ارزش معاملات فرابورس 2,524 میلیارد تومان معاملات بلوکیثالوند 9.5
شاخص کل 1,545,963 1,775 شاخص هم وزن 425,360 178 ارزش معاملات بورس 3,703 میلیارد تومان ارزش معاملات فرابورس 2,524 میلیارد تومان معاملات بلوکیثالوند 9.5

شاخص کل 1,545,963🔻1,775📉
شاخص هم وزن 425,360🔺178📈

ارزش معاملات بورس 3,703 میلیارد تومان
🔻
ارزش معاملات فرابورس 2,524 میلیارد تومان🔻

🟢معاملات بلوکی
ثالوند 9.548 میلیون برگه سهم
ثعمرا 12.9 میلیون برگه سهم
اتکام 49.95 میلیون برگه سهم
سامان 30 میلیون برگه سهم
وگردش 7 میلیون برگه سهم
مدیریت 14.9 میلیون برگه سهم
وصندوق 8.08 میلیون برگه سهم
پارتا 10 میلیون برگه سهم
شبندر 10.695 میلیون برگه سهم
کچاد 6.289 میلیون برگه سهم

🔴خروج پول حقیقی 421 میلیارد تومان

🟢 برترین گروه‌های صنعت
بانک 526 میلیارد
شیمیایی 431 میلیارد
خودرو 326 میلیارد

🟢 ارزش بازار بورس 6.125 میلیون میلیارد🔻

بازارارزوطلا
🟢 قیمت ‌دلار 31,980🇮🇷$🔻
🟢 قیمت‌ یوآن 4,815 🇮🇷 🔻
🟢 اونس طلای جهانی 1,839🇺🇸🔺
🟢 سکه طرح جدید 15,563,000🇮🇷🔺
🟢 گرم طلای 18 عیار 1,45,240 🇮🇷🔺


1401 03 29

شاخص کل با افت هزار واحدی معاملات را به پایان برد افت هزار و 770واحدی (0.11

سه شنبه سی و یک خرداد ، ارزش معاملات، شاخص کل، ارزش معاملات خرد، فرابورس، بورس

شاخص کل با افت هزار واحدی معاملات را به پایان برد افت هزار و 770واحدی (0.11درصد) شاخص کل آن را در ارتفاع یک میلیون و 545هزار واحدی قرار داد. شاخص‌ هم
شاخص کل با افت هزار واحدی معاملات را به پایان برد افت هزار و 770واحدی (0.11درصد) شاخص کل آن را در ارتفاع یک میلیون و 545هزار واحدی قرار داد. شاخص‌ هم

📌شاخص کل با افت هزار واحدی معاملات را به پایان برد

🔹افت هزار و 770واحدی (0.11درصد) شاخص کل آن را در ارتفاع یک میلیون و 545هزار واحدی قرار داد.

🔹شاخص‌ هم وزن نیز 0.04درصد رشد کرد.

🔹ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به چهار هزار و 130میلیارد تومان رسید.

🔹380میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقیقی به حقوقی

🔹رشد بیش از سه درصد 76نماد و افت بیش از سه درصد 116نماد

سکه امامی 15,150,000 به 15,200,000

آبشده 6,190,000 به 6,200,000

گرم طلای 18 عیار 1,430,121

انس طلای جهانی 1838.80

بیت کوین 18400.40

رنج مثبت ثعمرا

بسامابروزرسانیمحدوده 1030 960خیلی مهم هست و در صورت شکست این محدوده حمایت معتبر بعدی حوالی 790تومان خواهد بود.
بسامابروزرسانیمحدوده 1030 960خیلی مهم هست و در صورت شکست این محدوده حمایت معتبر بعدی حوالی 790تومان خواهد بود.

بساما
بروزرسانی

محدوده 1030 960خیلی مهم هست و در صورت شکست این محدوده حمایت معتبر بعدی حوالی 790تومان خواهد بود.

نمادهایی که امروز ورود پول‌هوشمند داشته‌اند: فعالیتهای هنری: خدمات فنی و مه

سه شنبه سی و یک خرداد ، شیمیایی، ورود پول، ماشین آلات، فلزات اساسی، خودرو، خگستر، خزامیا، ورنا، سآبیک، زراعت، بالاس، فمراد، تفارس، دارویی، سیتا، کسعدی، سشمال، سیلام، ساروم، سکرما، ونیرو، قمرو، تکنو، فتوسا، سخوز، پلاسک، بمیلا، غشاذر، لازما، فرآور، دماوند، های وب، سجام، سخزر، سصوفی

🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢

💢 نمادهایی که امروز ورود پول‌هوشمند داشته‌اند:

💢 فعالیتهای هنری:
💢 خدمات فنی و مهندسی:
💢 رایانه: سپ
💢 فعالیت مهندسی:
💢اطلاعات و ارتباطات: های وب
💢انبوه سازی: ثفارس
💢 فعالیتهای کمکی: امین، تفارس
💢بیمه:
💢حمل و نقل:
💢حمل و نقل آبی: حخزر
💢 مخابرات:
💢 سایر واسطه گری های مالی:
💢 بانک ها: دی
💢 سرمایه گذاریها: وبهمن، بهیر
💢 هتل:
💢سیمان: سرود، سخوز، سیتا، سصوفی، سدور، سیلام، سمازن، سشمال، سجام، ساروم، سکرما، سخزر، ساپه، سآبیک
💢سایر محصولات کانی غیرفلزی:
💢 کاشی: کسعدی
💢تجارت عمده: بمیلا
💢خرده فروشی:
💢پیمانکاری صنعتی: بالاس
💢 محصولات شیمیایی:
💢محصولات دارویی:
💢محصولات غذایی: غشاذر
💢 عرضه برق و گاز: ونیرو، دماوند
💢 شرکتهای چند رشته ای:
💢قندوشکر: قمرو
💢 خودرو: خگستر، ورنا، خزامیا، خفنر
💢ساخت دستگاه های ارتباطی:
💢 ماشین آلات برقی:
💢ماشین آلات: وتوشع، تکنو، لازما
💢ساخت محصولات فلزی:
💢فلزات اساسی: فتوسا، فمراد
💢 تولید محصولات کامپیوتری:
💢 فرآورده‌های نفتی:
💢 لاستیک: پشاهن، پلاسک
💢 منسوجات:
💢انتشار:
💢 محصولات چوبی:
💢 محصولات کاغذی:
💢دباغی:
💢 استخراج کانه های فلزی:
💢 استخراج سایر معادن:
💢 استخراج نفت و گاز:
💢 استخراج زغال سنگ:
💢زراعت:


1401 03 30

نمادهایی که امروز خروج پول‌هوشمند داشته‌اند: فعالیتهای هنری: خدمات فنی و مه

سه شنبه سی و یک خرداد ، شیمیایی، ماشین آلات، فلزات اساسی، خروج پول، خودرو، زراعت، سمگا، خچرخش، ثپردیس، خبنیان، دارویی، تاصیکو، سصفها، سبزوا، دکیمی، وگستر، واحصا، شپلی، شپدیس، تایرا، ولقمان، وبرق، ریشمک، سخواف، ثنام، قهکمت، آ س پ، وشهر، کرماشا، لکما، قشکر، فرآور، چکاوه، شرانل، جوین

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴

💢 نمادهایی که امروز خروج پول‌هوشمند داشته‌اند:

💢 فعالیتهای هنری:
💢 خدمات فنی و مهندسی:
💢اطلاعات و ارتباطات:
💢رایانه: مداران
💢 فعالیتهای مهندسی:
💢انبوه سازی: آ س پ، ثپردیس، ثعمرا، ثنام، ثاصفا، ثامان، وتوس، ثاباد
💢 فعالیتهای کمکی:
💢بیمه: وسین
💢مخابرات: همراه
💢 حمل و نقل آبی:
💢حمل و نقل: حسینا
💢 سایرواسطه گری های مالی:
💢بانکها: وشهر
💢سرمایه گذاری ها: ولقمان، وملت، واحصا، وبرق، وگستر
💢هتل: سمگا، گپارس
💢سایر محصولات کانی غیرفلزی:
💢سیمان: سخواف، سبزوا، سصفها
💢کاشی:
💢 تجارت عمده:
💢 پیمانکاری صنعتی:
💢 محصولات شیمیایی: شپلی، شیراز، خراسان، جهرم، شپدیس، کرماشا، شرنگی
💢 محصولات دارویی: دکیمی، ریشمک
💢 محصولات غذایی:
💢 عرضه برق و گاز:
💢 شرکتهای چند رشته ای:
💢قند و شکر: قشکر، قهکمت
💢خودرو: خپویش، خمحور، خچرخش، خبنیان
💢 دستگاههای ارتباطاتی: لکما
💢ماشین آلات برقی:
💢ماشین آلات: لخانه، تایرا
💢ساخت محصولات فلزی:
💢فلزات اساسی: هرمز، فجر، فپنتا
💢 تولید محصولات کامپیوتری:
💢لاستیک :
💢 انتشارات:
💢 محصولات چوبی:
💢 محصولات کاغذی: چکاوه
💢منسوجات:
💢استخراج سایر معادن:
💢 فرآورده های نفتی: شرانل
💢دباغی:
💢 استخراج کانه های فلزی: تاصیکو
💢 استخراج زغال سنگ:
💢 استخراج نفت و گاز:
💢 زراعت: جوین


1401 03 30

نمادهایی که امروز ورود پول داشتند و به همراه ورود پول کد به کد انجام شده اس

سه شنبه سی و یک خرداد ، ورود پول، خودرو، زگلدشت، حکشتی، زراعت، اخابر، ساروم، کد به کد، قمرو، سخوز، های وب

⚜🔴🔴🔴🟢🟢🟢⚪️🟢🟢🟢🔴🔴🔴⚜

نمادهایی که امروز ورود پول داشتند و به همراه ورود پول کد به کد انجام شده است.
⚜🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴🟢
✅ اطلاعات و ارتباطات: های وب
✅رایانه: سپ
✅ مخابرات: اخابر
✅ حمل و نقل ا: حکشتی
✅ سیمان: سخوز، ساروم
✅ قندوشکر: قمرو
✅ خودرو: خکرمان
✅ لاستیک: پشاهن
✅زراعت: زگلدشت

💢ورود پول به همراه کد به کد در یک روز معاملاتی نمی‌تواند ملاک عمل باشد و فقط جنبه آماری دارد.


1401 03 30

شاخص کل 1,547,248 1,286 شاخص هم وزن 426,584 1,223 ارزش معاملات بورس 3,792 م

سه شنبه سی و یک خرداد ، برترین گروه، ارزش معاملات، پول حقیقی، خروج پول، ارزش بازار، خودرو، شاخص کل، شاخص هم وزن، زماهان، خروج پول حقیقی، وگردش، ارزش معاملات بورس، ارزش معاملات فرابورس، معاملات بلوکی، فرابورس، بورس

شاخص کل 1,547,248 1,286 شاخص هم وزن 426,584 1,223 ارزش معاملات بورس 3,792 میلیارد تومان ارزش معاملات فرابورس 127,925 میلیارد تومان معاملات بلوکیامین 1
شاخص کل 1,547,248 1,286 شاخص هم وزن 426,584 1,223 ارزش معاملات بورس 3,792 میلیارد تومان ارزش معاملات فرابورس 127,925 میلیارد تومان معاملات بلوکیامین 1

شاخص کل 1,547,248🔺1,286📈
شاخص هم وزن 426,584🔺1,223📈

ارزش معاملات بورس 3,792 میلیارد تومان🔺
ارزش معاملات فرابورس 127,925 میلیارد تومان🔻

🟢معاملات بلوکی
امین 19.673 میلیون برگه سهم
سامان 200 میلیون برگه سهم
وگردش 43.44 میلیون برگه سهم
وآفر 2.5 میلیون برگه سهم
افق 10 میلیون برگه سهم
فارس 57.5 میلیون برگه سهم
فایرا 10 میلیون برگه سهم
زماهان 3.027 میلیون برگه سهم

🔴خروج پول حقیقی 316 میلیارد تومان

🟢 برترین گروه‌های صنعت
خودرو 556 میلیارد
اطلاعات و ارتباطات 302 میلیارد
سیمان 261 میلیارد

🟢 ارزش بازاربورس 6.130 میلیون میلیارد🔺

بازارارزوطلا
🟢 قیمت ‌دلار 31,800🇮🇷🔻
🟢 قیمت‌ یوآن 4,795 🇮🇷 🔻
🟢 اونس طلای جهانی 1,841🇺🇸🔺
🟢 سکه طرح جدید 15,487,000🇮🇷🔻
🟢 گرم طلای 18 عیار 1,438,100 🇮🇷🔻


1401 03 30

نمادهایی که امروز بیشترین ورود پول حقیقی را داشته اند. 1401 03 30
نمادهایی که امروز بیشترین ورود پول حقیقی را داشته اند. 1401 03 30

🟢نمادهایی که امروز بیشترین ورود پول حقیقی را داشته اند.


1401 03 30

نمادهایی که امروز بیشترین خروج پول حقیقی را داشته اند. 1401 03 30
نمادهایی که امروز بیشترین خروج پول حقیقی را داشته اند. 1401 03 30

🔴نمادهایی که امروز بیشترین خروج پول حقیقی را داشته اند.


1401 03 30

ورود و خروج پول حقیقی به صنایع 1401 03 30
ورود و خروج پول حقیقی به صنایع 1401 03 30

🟢 ورود و خروج پول حقیقی به صنایع


1401 03 30

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید